|| श्रीचक्रराजस्तोत्रम् ||

image

 

प्रोक्ता पञ्चदशी विद्या महात्रिपुरसुन्दरी |
श्रीमहाषोडशी प्रोक्ता महामाहेश्वरी सदा ||१||
प्रोक्ता श्रीदक्षिणा काली महाराज्ञीति संज्ञया |
var लोके ख्याता महाराज्ञी नाम्ना दक्षिणकालिका |
आगमेषु महाशक्तिः ख्याता श्रीभुवनेश्वरी ||२||
महागुप्ता गुह्यकाली नाम्ना शास्त्रेषु कीर्तिता |
महोग्रतारा निर्दिष्टा महाज्ञप्तेति भूतले ||३||
महानन्दा कुब्जिका स्यात् लोकेऽत्र जगदम्बिका |
त्रिशक्त्याद्याऽत्र चामुण्डा महास्पन्दा प्रकीर्तिता ||४||
महामहाशया प्रोक्ता बाला त्रिपुरसुन्दरी |
श्रीचक्रराजः सम्प्रोक्तस्त्रिभागेन महेश्वरि ||५||

Animesh’s blog

One thought on “     || श्रीचक्रराजस्तोत्रम् ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s