vAdhUla sutra – an introduction

vAdhUla is one of lesser practiced  as well as oldest sutra , among the krishna yaju sutras. According to indiologists vAdhUlAcharya and boudhAyan Acharya were contemporary to each other. Contrary goes to which vAdhUla was senior than Apastamba and hiranyakesIn, Apastamba in an introductory stanza of the prayoga which forms part of the school’s inheritance said to have been the pupil of a pupil of vAdhUla and therefore by two generations his junior. वाधूलान्वयरङ्ग राजविदुष: शिष्येण विद्यानिधे:…(आपस्तम्ब श्रौतसूत्र भाष्य 1.1)
Several bhAshyakAras of “krishnayaju  shAkhA” srauta sutras mentions vAdhUla in there commentaries.
mAhAdeva  in his bhAshya  “vaijayantI ” on  satyAshAdha srauta sutra mentions of him in introductory part .
(भूमिका, श्लोक 7–9)
In present context there are only 15 families following vAdhUla sutra.These families belongs to Kerala and are namboothiri bramhins. The vAdhUa gotra belonging to the yAska bhrgu is mentioned in several inscriptions. यस्का मौनो मूको वाधूलो वर्षपुष्पो: इत्येते यस्का:।
( बौधायन प्रवरसूत्र ),

आत्रेयवाध्यश्ववाधूल वसिष्ठकण्व शुनक संस्कृति यस्का राजन्यवैश्या इत्येते नारांशसा: प्रकीर्तिता: ( बौधायन प्रवरसूत्र )
Even some of famous srI vaishnavAchAryas belonged to vAdhUla gotra .
वाधूल श्रीनिवासार्य पादाम्भोजोप जीवनम्।
जन्यपुङ्गवसद् भक्त श्रीनिवासगुरुं भजे।।
(–प्रपन्नामृतम्, अध्या. 1, श्लोक–1।)
According to a commentary kalpAgam-samgraha  by  sri AryadAsa on vAdhUa srauta sutra , there existed four upashAkhA ( subdivisions ) of this vAdhUa shAkhA namely

कस्य पुनस्ते विध्यवशेषा: चतुर्णां वाधूलानामिति। के ते चत्वारो वाधूला:कौण्डिमग्निवेश्यशारवानां कल्पा:। तथाहि …शुल्ब उक्त वाधूलका: सवाधूलाश्चत्वारो विहिता क्रमादिति।'”

1) kaundinya shAkhA
2) agnivesya shAkhA
3) gAlava shAkhA
4) sankha shAkhA
Among these four subdivision of vAdhUa shAkhA we have only agnivesya sutra belonging to vAdhUla shAkhA .There exists srauta sutra , grihya sutra , anvAkhyana ( anubramhan ), prayachhita sutra , sulba sutra , and grihya paddhati of this  shAkhA .

vAdhUla srauta sutra

vAdhUla srauta sutra consists of 15 chapters dealing with different srauta karmas.The following list describes the content of 15 chapters .

प्रपाठक–1

अग्न्याधेय, अग्न्युपस्थान, आग्नेयीष्टि, ऐन्द्राग्नेयीष्टि, द्वादशाह व्रत, सर्वदोपस्थान, उपवसथहोम, पुनराधेय, अग्निहोत्र, अग्न्युपस्थान तथा प्रवसदुपस्थान।

प्रपाठक–2

दर्शपूर्णमासेष्टि–वत्सापाकरण, बर्हिराहरण, पितृयज्ञ, सांयदोह, ब्रीहिनिर्वाप, ब्रीहयवघात, कपालोपधान, ब्रीहिपेषण, पिष्टसंवपन, पुरोडाशश्रपण, वेदिकरण, प्रोक्षणीरासादन, स्फ्यप्रक्षालन, स्त्रुक् संमार्ग, पत्नीसंनहन, इध्मबर्हिषो: संनहन, स्त्रुक् प्रोक्षण, वेद्यां हविरासादन, आघाराहुति, इडोपाह्वान, स्त्रुग्व्यूहनान्युत्तर तन्त्र।

प्रपाठक–3

याजमान–प्रवत्स्यदुपस्थान, विराजक्रमोपस्थान, माहाचमसोपस्थान, विच्छिन्नप्रायश्चित्ति, अन्वाधान, व्रतोपायन, हविरभिमन्त्रण, नष्टकपाल पगायश्चित्ति, भिन्नकपाल प्रायश्चित्ति, दीर्णपात्र प्रायश्चित्ति, एकत्रसान्नाय प्रायश्चित्ति, आज्यावकाशोत्पवन, आज्यग्रहाणाम नुमन्त्रण, हविर्ग्रहणानुमन्त्रण, इडाभागाद्यनुमन्त्रण, आदित्योपस्थान, आग्रयणेष्टि, ब्रह्मत्व।

प्रपाठक–4

चातुर्मास्य–वैश्वदेव पर्व, वरुणप्रघास पर्व, साकमेध पर्व अनीकवतीष्टि, सान्तपनीयेष्टि, गृहमेधीयेष्टि, क्रीडिनीयेष्टि, महहविरिष्ट, पितृयज्ञ, त्र्यम्बकेष्टि, शुनासीरीय पर्व।

प्रपाठक–5

पशुबन्ध।

प्रपाठक–6

अग्निष्टोम–दीक्षणीयेष्टि, यजमान दीक्षा, प्रायणीयेष्टि, पत्नी दीक्षा, सोमक्रय, राज्ञ: पर्यावर्तन, आतिथ्येष्टि, प्रवर्ग्योपसद, महावेदिविमान, उत्तरवेदि संभार, हविर्धान संवर्तन, औदुम्बर्यावट परिलेखन, छदि: कर्म, उपरव कर्म, धिष्णियकरण, वसतीवरीर्ग्रहण, यूपकर्म, अग्नीषोमय पशुकर्म, वसतीवरीर्व्यपहरण।

प्रपाठक–7

अग्निष्टोम–प्रात: सवन ग्रहग्रहण, संसर्पण, द्विदेवत्यग्रह, द्विदेवत्यभक्ष, माध्यन्दिनसवन, तृतीयसवन।

प्रपाठक–8

अग्नकिल्प–उखासंभरण, त्रैधातवीयेष्टि, प्राजापत्य पश्वालम्भन, प्रथमाचिति, महाचिति, द्वितीया चिति, मध्यमाचिति, चतुर्थीचिति, उत्तमाचिति, शतरूद्रीय।

प्रपाठक–9

वाजपेय।

प्रपाठक–10

राजसूय, सैत्रामणी, अतिरात्र।
प्रपाठक–11

अश्वमेध।

प्रपाठक–12

अप्तोर्याम, पवित्रं दशहवि:।

प्रपाठक–13

प्रवर्ग्य।

प्रपाठक–14

याजमानाग्निष्टोमिक प्रायश्चित्तम्।

प्रपाठक–15

परिशेष–स्त्रीशान्तिकर्म, नामकरण, मेधाजनन, पितृकर्म, उपव्याहरण, स्वस्तिवाचन, पाप्मनोविनिधय:, दक्षिणा।

There exists some proofs that vAdhUla sutra had an independent  samhitA .( i.e. it’s not a sutra of taittarIya samhitA but there was an lost vAdhUla samhitA which was a  upashAkhA to taittarIya shAkhA .)

For example some difference in mantras given in sutra to  taittrIya samhitA:-

1)
वाधूल – देवो व: सविता प्रेरयतु
तैत्तिरीय– देवो व: सविता प्रार्पयतु

2)
वाधूल –  वसुभ्यस्त्वाऽनज्मि 
तैत्तिरीय– वसुभ्यस्त्वा

3)
वाधूल – विश्वधाया अस्युतरेणधाम्ना   
तैत्तिरीय -विश्चधाया असि परमेण धाम्ना

4)
वाधूल – देवो व: सविता हिरण्यपाणि: प्रतिगृह्णात्वदब्धेन वश्चक्षुषाऽवेक्षेसुप्रजास्त्वाय
तैत्तिरीय – देवो व: सविता हिरण्यपाणि: प्रतिगृह्णातु

5)
वाधूलप्राणाय त्वा, व्यानाय त्वा, अपानाय त्वा उदानाय त्वा
तैत्तिरीय – ‘प्राणाय त्वा अपानाय त्वा, व्यानाय त्वा

Even some srauta rituals are unique to vAdhUla sutra .
After the अग्न्युपस्थान it describes rites and rituals of  महाचमसोपस्थान, महासम्पदोपस्थान, वस्योपस्थान, सर्वदोपस्थान, which are unique to vAdhUla tradition.
Even in case of agnichayan it describes some extra bricks   ( इष्टिका) named as योनिसंज्ञकइष्टका .
One of most peculiar thing attributed to vAdhUla srauta sutra is it’s style. It have intermixed style  , sometimes have small sutras
for example
अनुप्रहरति||, प्रश्नन्ति||, मार्जयन्ते||
Sometimes it have sutras like othere sutrakArs.
For example
श्रृणोत्वग्नि:’ समिधा हवं मे इति चतुर्गृहीतेन गार्हपत्यस्योद्धते दर्भस्तम्बे हिरण्यमुपास्य जुहोति। ‘श्रृण्वन्त्वापो धिषणाश्च देवी हवं मे स्वाहा’ इति||
some times it gives elaborate sutras in brAhman like style.
For example
1)” तद् वा एनदग्न्युपस्थान मायुष्यं लोक्यं पुत्रियं पशव्यम्।
आयुष्मान् हवै लोकी पुत्री पशुमान् भवति य एतेनोपतिष्ठते।
तस्मिन्वा एतस्मिन्नग्न्युपस्थाने सर्वाणि छन्दांसि सर्वा आशिष: सर्वे कामा:।
न ह वा अस्य किञ्चिच्छोन्दोऽपराद्धं भवति नाशीर्न कामो य एतेनोपतिष्ठते’
Sometimes it narrates brahman like Akhyans.
“गथुनसो दाक्षीकायणस्य हस्ती सान्नाय्यं पपौ।
स ह स्म पर्यस्तरचङ्क्रम्यते यन्मर्या इत्थमवेदिष्यामो हस्ती न: सान्नाय्यं पातेत्यन्वस्य प्रायश्चित्तिमवक्ष्या महीति।
तदु हो वाचानुबुध्योद्दालक आरूणि:। अल्पा मर्मा गग्लना आस।
एतावन्न विदाञ्चकार।
यज्ञो वै यज्ञस्य प्रायश्चित्त: सान्नाय्यावृत् सान्नाय्यस्याग्निहोत्रस्येति।”

This style of sutra is quit peculiar to vAdhUla tradition.

vAdhUla grihya sutra has following subjects in it’s 36 khandas .( 36 patals )

  १ आवाप
  २ ऋतुसंवेशन
  ३ चौलकरण
  ४ सांवत्सरिकाणि
  ५ उपाकर्म
  ६ वैश्वदेव
  ७ समावर्तन
  ८ विवाह
  ९ अष्टका
  १० उपनयन
  ११ सावित्रव्रत
  १२ श्राद्ध- १ ( descriptive portion )
  १३ सपिण्डीकरण
  १४ औपासनाग्नि
  १५ दहनविधि
  १६ अस्थिसञ्चयन
  १७ मृतबलि भूतबलि 
  १८ एकोद्दिष्टम्
  १९ पितृमेध
  २० श्राद्ध- २ ( prayoga portion )
  २१ आर्त्विज्यम्
  २२ गोपितृयज्ञ  उपवसथगवि 
  २३ उपवास
  २४ पवित्रदशहविस्
  २५ सदस्यत्व
  २६ अप्तोर्याम
  २७ स्रुचोरादान
  २८ उपावहरण
  २९ प्रायश्चित्त
  ३० शान्तिमन्त्र
  ३१ दहन
  ३२ पात्रयोग
  ३३ परिधिकर्म
  ३४ शान्तिमन्त्र
  ३५ पुनराधेय
  ३६ महापुरुषपरिचर्या
This completes the vAdhUla sutra ,yet anubramhan  and several prayoga & paddhati grantra ,  are also attributed to vAdhUla tradition.

Animesh’s blog

2 thoughts on “vAdhUla sutra – an introduction

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s