SrI sUktaM ( kAshmIra pATha )

       SrI sUktaM is celebrated vedic hymn addressed  to Agni and goddess SrI and apparently to SrI krodDhabhaTTAraka  UpAsitA.  The word SrI has its origin in the dhAtu (verbal root) Shriy . This means to take refuge or to serve. By adding ‘Aing’
Upasarga (a preposition prefixed to roots) to this dhAtu, we obtain the word ‘SrI ‘. “ShrIyate sarvaiH ItI ShrIH” – which means SrI is that cosmic energy who is the refuge of all creatures. She exists as life and intellect, the greatest of all wealths, in every being.

It is one of the khila sUkta of Rig Veda.The Rigveda khila are a collection of 98 “apocryphal” hymns of the Rigveda, recorded in the bAshkala shAkhA, but not in the shAkala shAkhA. khila simply means an appendix. According to tradition of rigvedins , these khila hymns are to be recited  at different palaces  in  the samhitA bhAga . To bhAshkala and ashvAlayana shAkhAs , this khila suktas together with vAlakhilya sUktas are integrated part of samhitA.

kashmIra  pATha of SrI suktaM

The pure vedic form of SrI sUkta  is out of  practice , especially in South India. Instead, what one has is a vulgate that is widely used in the drAviDa, Andhra and karnATa countries .
According to grammatical rules of yajurveda , it should be recited in a pseudo-yajurvedic form i.e.
हिरण्यवर्णा  ् ँ  हरिणी ् ँ
सुवर्णरजत…….but even yajurvedins recite it as हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्ण रजत…
{ If a terminal anunAsika occurs before a ‘ra’, ‘sha’, ‘Sha’, ‘sa’ and ‘ha’ OR if it is an anusvAra indicated in the R^ik-s by a chandrabindu occuring before a naked vowel, then it transforms into a GM (  ् ँ ) in yajurveda .
This is known as the dvirbhUta lupta AgamAnusvAra. }

Original rigvedic version is often termed the kAshmIra-pATha because it appears to have been retained in those regions. Several  dhyana sloks and  lokika Sanskrit sloks are intermixed in original version .In following version all these extras are in bracket  and not included in the number marking of original sUkta.

Svara marking

The system of accents is peculiar to Kashmir khilas. In this system, UdAtta is marked by a small vertical stroke above the letter and the anudAttas and svaritas are left unmarked. Due to this peculiar svara marking ( accenting ) I’m not including the accents in this version .
[ It may cause confusion to readers . The following version is also sandhi free , for ease in reading. ]

image

( कश्मीरदेशस्थ ऋग्वेद खिलोक्त श्री सूक्तं )

ॐ हिरण्य.वर्णाम्.हरिणीम्.सुवर्ण.रजत.स्रजाम्.| चन्द्राम्.हिरण्मयीम्.लक्ष्मीम्.जातवेदो.मम.आवह.|| १ ||

ताम्.म.आवह.जातवेदो.लक्ष्मीम्.अनपगामिनीम्.| यस्याम्.हिरण्यम्.विन्देयम्.गाम्.अश्वम्.पुरुषान्.अहम्.|| २ ||

अश्व.पूर्वाम्.रथ.मध्याम्.हस्ति.नाद.प्रमोदिनीम्.| श्रियम्.देवीम्.उपह्वये.श्रीर्.मा.देवी.जुषताम्. || ३ ||

कांस्य्.अस्मि.ताम्.हिरण्य.प्रवाराम्.अर्द्राम्.ज्वलन्तीम्.तृप्ताम्.तर्पयन्तीम्.| पद्मेस्तिथाम्.पद्म.वर्णाम्.ताम्.इह.उपह्वये.श्रियम्.|| ४ ||

चन्द्राम्.प्रभासाम्.यशसा.ज्वलन्तीम्.श्रियम्.लोके.देव.जुष्टाम्.उदाराम्.|
तम्.पद्म.नेमिम्.शरणम्.प्रपद्ये.अलक्ष्मीर्.मे.नश्यताम्.त्वाम्.वृणोमि.|| ५ ||

आदित्य.वर्णे.तपसो.अधिजातो.वनस्पतिस्.तव.वृक्षो.अथ.बिल्वः | तस्य.फलानि.तपसा.नुदन्तु.माया.अन्तरा.याश्.च.बाह्या.अलक्ष्मीः.|| ६ ||

उप.एतु.माम्.देव.सखः.कीर्तिश्.च.मणिना.सह.| प्रादुर्.भूतो.अस्मि.राष्ट्रे.अस्मिन्.कीर्तिम्.वृद्धिम्.ददातु.मे.|| ७ ||

क्षुत्.पिपासा.मला.ज्येष्ठाम्.अलक्ष्मीन्.नाशयाम्य्.अहम्.| अभूतिम्.असमृद्धिम्.च.सर्वान्.निर्णुद.मे.गृहात्.|| ८ ||

गन्ध.द्वाराम्.दुराधर्षाम्.नित्य.पुष्टाम्.करीषिणीम्.| ईश्वरीम्.सर्व.भूतानाम्.ताम्.इह.उपह्वये.श्रियम्.|| ९ ||

मनसः.कामम्.आकूतिम्.वाचस्.सत्यम्.अशीमहि.| पशूनाम्.रूपम्.अन्नस्य.मयि.श्रीश्.श्रयताम्.यशः|| १० ||

कर्दमेन.प्रजा.भूता.मयि.सम्भव.कर्दम.|
श्रियम्.वासय.मे.कुले.मातरम्.पद्म.मालिनीम्.|| ११ ||

आप.स्रवन्तु.स्निग्धानि.चिक्लीता.वस.मे.गृहे.| नि.च.देवीम्.मातरम्.श्रियम्.वासय.मे.गृहे.|| १२ ||

पक्वाम्. (पद्मां )* .पुष्करिणीम्.पुष्टाम्.पिङ्गलाम्.पद्म.मालिनीम्.| सूर्याम्.हिरण्मयीम्.लक्ष्मीम्.जातवेदो.मम.आवह.|| १३ ||
* peculiarity due to shAradA script

आर्द्रम्.पुष्करिणीम्.यष्टीम्.सुवर्णाम्.हेम.मालिनीम्.| चन्द्राम्.हिरण्मयीम्.लक्ष्मीम्.जातवेदो.मम.आवह.|| १४ ||

ताम्.म.आवह.जातवेदो.लक्ष्मीम्.अनपगामिनीम्.| यस्याम्.हिरण्यम्.प्रभूतम्.गावो.दास्यो.विन्देयम्.पुरुषान्.अहम्.|| १५ ||

य.आनन्दम्.समाविशद्.उपाधावन्.विभावसुम्.| श्रियस्.सर्वा.उपासिष्व.चिक्लीत.वस.मे.गृहे.|| १६ ||

कर्दमेन.प्रजा.स्रष्टा.सम्भूतिम्.गमयामसि| अदधाद्.उपागाद्.येषाम्.कामान्.ससृज्महे.|| १७ ||

जातवेदः.पुनीहि.मा.रायस्.पोषम्.च.धारय.| अग्निर्.मा.तस्माद्.एनसो.विश्वान्.मुञ्चत्व्.अंहसः.|| १८ ||

अच्छा.नो.मित्रमहो.देव.देवान्.अग्ने.वोचस्.सुमतिम्.रोदस्योः.|| १९ ||

वीहि.स्वस्तिम्.सुक्षितिम्.दिवो.नॄन्.द्विषो. | अंहांसि.दुरिता.तरेम.ता.तरेम.तव.अवसा.तरेम.|| २० ||

Next  4 verse are in  bracket of source text

{  यः.शुचिः.प्रयतो.भूत्वा.जुहुयाद्.आज्यम्.अन्वहम्.l सूक्तम्.पञ्चदशर्चम्.च.श्री.कामः.सततम्.जपेत्.||१||

पद्म.आनने.पद्म.ऊरू.पद्म.अक्षी.पद्म.संहवे.| तन्.मे.भजसि.पद्म.अक्षी.येन.सौख्यम्.लभाम्य्.अहम्.||२||

अश्वदायै.गोदायै.धनदायै.महा.धने.|
धनम्.मे.जुषताम्.देवि.सर्व.कामांश्.च.देहि.मे.||३||

पुत्र.पौत्रम्.धनम्.धान्यम्.हस्त्य्.अश्व.आदि.गवे.रथम्.| प्रजानाम्.भवसि.माता.आयुष्मन्तम्.करोतु.मे.||४|| 
}

धनम्.अग्निर्.धनम्.वायुर्.धनम्.सूर्यो.धनम्.वसुः.| धनम्.इन्द्रो.बृहस्पतिर्.वरुणम्.धनम्.उत्सृजे. || २१ ||

वैनतेय.सोमम्.पिब.सोमम्.पिबतु.वृत्रहा | सोमम्.धनस्य.सोमिनो.मह्यम्.ददातु.सोमिनः.|| २२ ||

न.क्रोधो.न.च.मात्सर्यम्.न.लोभो.न.अशुभा.मतिः.| भवन्ति.कृत.पुण्यानाम्.भक्तानाम्.श्री.सूक्तम्.जपेत्. || २३ ||

सरसिज.निलये.सरोज.हस्ते.धवलतराम्.शुभ.गन्ध.माल्य.शोभे.|
भगवति.हरि.वल्लभे.मनोज्ञे.त्रिभुवन.भूति.करि.प्रसीद.मह्यम्. || २४ ||

श्री.वर्चस्वम्.आयुष्यम्.आरोग्यम्.आविधात्.शुभमानम्.महीयते.| धान्यम्.धनम्.पशुम्.बहु.पुत्र.लाभम्.शत.संवत्सरम्.दीर्घम्.आयुः.|| २५ ||

विष्णु.पत्नीम्.क्षमाम्.देवीम्.माधवीम्.माधव.प्रियाम्.| लक्ष्मीम्.प्रिय.सखीम्.देवीम्.नमान्य्.अच्युत.वल्लभाम्.|| २६ ||

महा.लक्ष्मी.च.विद्महे.विष्णु.पत्नी.च.धीमहि. तन्.नो.लक्ष्मीः.प्रचोदयात्.|| २७ ||

पद्म.आनने.पद्मिनि.पद्म.पत्रे.पद्म.प्रिये.पद्म.दल.आयत.अक्षि.| विश्व.प्रिये.विश्व.मनो.अनुकूले.त्वत्.पाद.पद्मम्.हृदि.सम्निधत्स्व.|| २८ ||

आनन्दः.कर्दमः.श्रीतस्.चिक्लीत.इव.विश्रितः.| ऋषयश्.श्रियः.पुत्राश्.च.श्रीर्.देवी.देव.देवता.|| २९ ||

ऋण.रोग.आदि.दारिद्र्यम्.पाप.क्षुद्.अपमृत्यवः.| भयः.शोक.मनस्.तापा.नश्यन्तु.मम.सर्वदा.|| ३० ||

Next  8 verse are in  bracket of source text
{ चन्द्र.आभम्.लक्ष्मीम्.ईशानाम्.सूर्य.आभम्.श्रियम्.ऐश्वरीम्.|
चन्द्र.सूर्य.अग्नि.वर्ण.आभाम्.महा.लक्ष्मीम्.उपास्महे. ||१||

वर्षन्तु.ते.विभावरि.दिवो.अभ्रस्य.विद्युतः.
रोहन्तु.सर्व.बीजान्य्.अव.ब्रह्म.द्विषो.जहि||२||

पद्म.प्रिये.पद्मिनि.पद्म.हस्ते.पद्म.आनने.|
विश्व.प्रिये.विष्णु.मनो.अनुकूले.त्वत्.पाद.पद्मम्.मयि.सम्निधत्स्व.||३||

या.सा.पद्म.आसनस्था.विपुल.कटि.तटी.पद्म.पत्र.आयत.अक्षी.गम्भीरा.| वर्त.नाभि.स्तन.भर.नमिता.शुभ्र.वस्त्र.उत्तरीया.||४||

लक्ष्मीर्.दिव्यैर्.गज.इन्द्रैर्.मणि.गण.खचितै.स्नापिता.हेम.कुम्भैः.|
नित्यम्.सा.पद्म.हस्ता.मम.वसतु.गृहे.सर्व.माङ्गल्य.युक्ता.||५||

सिद्ध.लक्ष्मीर्.मोक्ष.लक्ष्मीर्.जय.लक्ष्मीः.सरस्वती.| श्रीर्.लक्ष्मीर्.वर.लक्ष्मीश्.च.प्रसन्ना.मम.सर्वदा.||६||

वराम्.कुशा.पाशम्.अभीतिम्.उद्राम्.करैर्.वहन्ती.कमल.आसनस्थाम्.| बाल.अर्क.कोटि.प्रतिभाम्.त्रिनेत्राम्.भजे.अहम्.आद्याम्.जगद्.ईश्वरीम्.ताम्.||७||

सर्व.मङ्गल.माङ्गल्ये.शिवे.सर्व.अर्थ.साधिके.| शरधये*(शरण्ये).त्र्यम्बके.गौरी.नारायणि.नमो.अस्तु.ते.||८||
}
* peculiarity due to shAradA script

चिक्लीतो.यस्य.नाम.तद्.दिव.नक्तम्.च.सुक्रतो.| अस्मान्.दीदास.युज्याय.जीवसे.जातवेदः|| ३१ ||

पुनन्तु.माम्.देव.जनाः.पुनन्तु.मनसा.धियः.पुनन्तु.विश्वा.भूतानि.| जातवेदो.यद्.अस्तुतम्.विश्वे.देवाः.पुनीत.मा.जातवेदः.पुनीहि.मा.|| ३२ ||

सम्भूता.अस्माकम्.वीरा.ध्रुवा.ध्रुवेशु.तिष्ठति.| ध्रुवा.द्यौर्.ध्रुवा.पृथिवी.ध्रुवा.ध्रुवेषु.तिष्ठति.|| ३३ ||

अग्ने.अच्छा.यद्.अस्तुतम्.रायस्.पोषम्.च.धारय.| अच्छा.नो.मित्र.महो.देव.देवान्.अग्ने.वोचस्.सुमतिम्.रोदस्योः.|| ३४ ||

वीहि.स्वस्तिम्.सुक्षितिम्.दिवो.नॄन्.द्विषो.| अंहांसि.दुरिता.तरेम.ता.तरेम.तव.अवसा.तरेम.|| ३५ ||

image

                 || सुसंपूर्णम् ||

Animesh’s blog

8 thoughts on “SrI sUktaM ( kAshmIra pATha )

  • Namaste,

   As the name of post suggests it’s srI suktaM for kaThaka shAkhA , which is presently recited in ekashrutI mode not with 3 swaras so a swara version is not available in print ,although I came across a manuscript richaka which has faulty swara marking in typical kAThaka style ( having uddAta and independent svarita only ) and in this post I have done avagraha to all sandhis ( which is not meant for recital , just to show pAtha bheda ) , If you wish I may send a ekashruti version actually used in recitation ( but no swaras ) by kashmiri panditas .

   Like

 1. Please send me mantras with swara for given below mantra
  1. For yajurvedins रथे अक्षेषु वृषभस्य वाजेतिo this 4 mantras .
  2. For sAmaveda it is shrAvantiya sAma .
  3. For aTharvavedaM 4 mantras starting with श्रियंधातुर्मयिधेही ( found in paippalAda samhitA )

  Like

 2. thanks for such a wonderful errort ,being a kashmiri pandit a can feel the soul
  My pranam to all of You .God Bless you

  Like

 3. I would like to hear the Kashmira version of Sri Sukta, of how it is chanted, love to have it to hear and see the difference were we are now

  Like

 4. Hello Animeshji,
  Very informative blog. Thank you for sharing so much treasure here. May request you for an audio file of this suktam, if possible.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s