shukla-yajurvedIya AupAsana homa prayoga

image
Map of avsAThya shAlA

sAyam AupAsana homa prayoga

image

image

image

PrAtah AupAsana prayoga

image

image

image

Animesh’s blog

Advertisements