kakArAdI kAlI sahastranAmavalI

॥ काली सहस्त्र नामावली

image

ॐ क्रीं काल्यै नमः १ क्रूं कराल्यै नमः २ कल्याण्यै नमः ३
कमलायै नमः ४ कलायै नमः ५ कलावत्यै नमः ६ कलाढ्यायै
नमः ७ कलापूज्यायै नमः ८ कलात्मिकायै नमः ९ कलाहृष्टायै
नमः १० कलापुष्टायै नमः ११ कलामस्तायै नमः १२ कलाकरायै
नमः १३ कलाकोटिसमाभासायै नमः १४ कलाकोटिप्रपूजितायै नमः
१५ कलाकर्म्मकलाधरायै नमः १६ कलापरायै नमः १७ कलागमायै नमः १८ कलधारायै नमः १९ कमलिन्यै नमः २०
ककारायै नमः २१ करुणायै नमः २२ कव्यै नमः २३
ककारवर्णसर्वाङ्ग्यै नमः २४ कलाकोटिप्रभूषितायै नमः २५
ककारकोटिगुणितायै नमः २६ ककारकोटिभूषणायै नमः २७
ककारवर्णहृदयायै नमः २८ ककारमनुमण्डितायै नमः २९
ककारवर्णनिलयायै नमः ३० काकशब्दपरायणायै नमः ३१
ककारवर्णमुकुटायै नमः ३२ ककारवर्णभूषणायै नमः ३३
ककारवर्णरूपायै नमः ३४ काकशब्दपरायणायै नमः ३५
ककवीरास्फालरतायै नमः ३६ कमलाकरपूजितायै नमः ३७
कमलाकरनाथायै नमः ३८ कमलाकररूपधृषे नमः ३९
कमलाकरसिद्धिस्थायै नमः ४० कमलाकरपारदायै नमः ४१
कमलाकरमध्यस्थायै नमः ४२ कमलाकरतोषितायै नमः ४३
कथङ्कारपरालापायै नमः ४४ कथङ्कारपरायणायै नमः ४५
कथङ्कारपदान्तस्थायै नमः ४६ कथङ्कारपदार्थभुवे नमः ४७
कमलाक्ष्यै नमः ४८ कमलजायै नमः ४९ कमलाक्षप्रपूजितायै
नमः ५० कमलाक्षवरोद्युक्तायै नमः ५१ ककरायै नमः ५२
कर्बूराक्षरायै नमः ५३ करतारायै नमः ५४ करच्छिन्नायै नमः
५५ करश्यामायै नमः ५६ करार्णवायै नमः ५७ करपूज्यायै नमः
५८ कररतायै नमः ५९ करदायै नमः ६० करजितायै नमः ६१
करतोयायै नमः ६२ करामर्षायै नमः ६३ कर्मनाशायै नमः ६४
करप्रियायै नमः ६५ करप्राणायै नमः ६६ करकजायै नमः ६७
करकायै नमः ६८ करकान्तरायै नमः ६९ करकाचलरूपायै नमः
७० करकाचलशोभिन्यै नमः ७१ करकाचलपुत्र्यै नमः ७२
करकाचलतोषितायै नमः ७३ करकाचलगेहस्थायै नमः ७४
करकाचलरक्षिण्यै नमः ७५ करकाचलसम्मान्यायै नमः ७६
करकाचलकारिण्यै नमः ७७ करकाचलवर्षाढ्यायै नमः ७८ करकाचलरञ्जितायै नमः ७९ करकाचलकान्तारायै नमः ८०
करकाचलमालिन्यै नमः ८१ करकाचलभोज्यायै नमः ८२
करकाचलरूपिण्यै नमः ८३ करामलकसंस्थायै नमः ८४
करामलकसिद्धिदायै नमः ८५ करामलकसम्पूज्यायै नमः ८६
करामलकतारिण्यै नमः ८७ करामलककाल्यै नमः ८८
करामलकरोचिन्यै नमः ८९ करामलकमात्रे नमः ९०
करामलकसेविन्यै नमः ९१ करामलकवद्ध्येयायै नमः ९२
करामलकदायिन्यै नमः ९३ कञ्जनेत्रायै नमः ९४ कञ्जमत्यै
नमः ९५ कञ्जस्थायै नमः ९६ कञ्जधारिण्यै नमः ९७
कञ्जमालाप्रियकर्यै नमः ९८ कञ्जरूपायै नमः ९९ कञ्जजायै
नमः १०० कञ्जजात्यै नमः १०१ कञ्जगत्यै नमः १०२
कञ्जहोमपरायणायै नमः १०३ कञ्जमण्डलमध्यस्थायै नमः
१०४ कञ्जाभरणभूषितायै नमः १०५ कञ्जसम्माननिरतायै नमः
१०६ कञ्जोत्पत्तिपरायणायै नमः १०७ कञ्जराशिसमाकारायै नमः
१०८ कञ्जारण्यनिवासिन्यै नमः १०९ करञ्जवृक्षमध्यस्थायै नमः
११० करञ्जवृक्षवासिन्यै नमः १११ करञ्जफलभूषाढ्यायै नमः
११२ करञ्जारण्यवासिन्यै नमः ११३ करञ्जमालाभरणायै नमः
११४ करवालपरायणायै नमः ११५ करवालप्रहृष्टात्मने नमः ११६
करवालप्रियागत्यै नमः ११७ करवालप्रियाकन्थायै नमः ११८
करवालविहारिण्यै नमः ११९ करवालमर्य्यै नमः १२० कर्मायै
नमः १२१ करवालप्रियङ्कर्यै नमः १२२ कबन्धमालाभरणायै
नमः १२३ कबन्धराशिमध्यगायै नमः १२४
कबन्धकूटसंस्थानायै नमः १२५ कबन्धानन्तभूषणायै
नमः १२६ कबन्धनादसन्तुष्टायै नमः १२७ कबन्धासनधारिण्यै
नमः १२८ कबन्धगृहमध्यस्थायै नमः १२९ कबन्धवनवासिन्यै
नमः १३० कबन्धकाञ्च्यै नमः १३१ करण्यै नमः १३२
कबन्धराशिभूषणायै नमः १३३ कबन्धमालाजयदायै नमः १३४ कबन्धदेहवासिन्यै नमः १३५
कबन्धासनमान्यायै नमः १३६ कपालमाल्यधारिण्यै नमः १३७
कपालमालामध्यस्थायै नमः १३८ कपालब्रततोषितायै नमः १३९
कपालदीपसन्तुष्टायै नमः १४० कपालदीपरूपिण्यै नमः १४१
कपालदीपवरदायै नमः १४२ कपालकञ्जलस्थितायै नमः १४३
कपालमालाजयदायै नमः १४४ कपालजलतोषिण्यै नमः १४५
कपालसिद्धिसंहृष्टायै नमः १४६ कपालभोजनोद्यतायै नमः १४७
कपालब्रतसंस्थानायै नमः १४८ कपालकमलालयायै नमः १४९
कवित्वामृतसारायै नमः १५० कवित्वामृतसागरायै नमः १५१
कवित्वसिद्धिसंहृष्टायै नमः १५२ कवित्वादानकारिण्यै नमः १५३
कविपूज्यायै नमः १५४ कविगत्यै नमः १५५ कविरूपायै नमः १५६
कविप्रियायै नमः १५७ कविब्रह्मानन्दरूपायै नमः १५८
कवित्वव्रततोषितायै नमः १५९ कवित्वव्रतसंस्थानायै नमः १६०
कविवाञ्छाप्रपूरिण्यै नमः १६१ कविकण्ठस्थितायै नमः १६२
कंहृईंककंकंकविपूर्तिदायै नमः १६३ कञ्जलायै नमः १६४
कञ्जलदानमानसायै नमः १६५ कञ्जलप्रियायै नमः १६६
कपालकञ्जलसमायै नमः १६७ कञ्जलेशप्रपूजितायै नमः १६८
कञ्जलार्णवमध्यस्थायै नमः १६९ कञ्जलानन्यरूपिण्यै नमः १७०
कञ्जलप्रियसन्तुष्टायै नमः १७१ कज्जलप्रियतोषिण्यै नमः १७२
कपालमालाभरणायै नमः १७३ कपालकरभूषणायै नमः १७४
कपालकरभूषाढ्यायै नमः १७५ कपालचक्रमण्डितायै नमः १७६
कपालकोटिनिलयायै नमः १७७ कपालदुर्गकारिण्यै नमः १७८
कपालगिरिसंस्थानायै नमः १७९ कपालचक्रवासिन्यै नमः १८०
कपालपात्रसन्तुष्टायै नमः १८१ कपालार्ग्घ्यपरायणायै नमः १८२
कपालार्ग्घ्यप्रियप्राणायै नमः १८३ कपालार्ग्घ्यवरप्रदायै नमः
१८४ कपालचक्ररूपायै नमः १८५ कपालरूपमात्रगायै नमः १८६
कदल्यै नमः १८७ कदलीरूपायै नमः १८८ कदलीवनवासिन्यै नमः
१८९ कदलीपुष्पसम्प्रीतायै नमः १९० कदलीफलमानसायै नमः १९१
कदलीहोमसन्तुष्टायै नमः १९२ कदलीदर्शनोद्यतायै नमः १९३
कदलीगर्भमध्यस्थायै नमः १९४ कदलीवनसुन्दर्यै नमः १९५
कदम्बपुष्पनिलयायै नमः १९६ कदम्बवनमध्यगायै नमः १९७
कदम्बकुसुमामोदायै नमः १९८ कदम्बवनतोषिण्यै नमः १९९
कदम्बपुष्पसम्पूज्यायै नमः २०० कदम्बपुष्पहोमदायै नमः
२०१ कदम्बपुष्पमध्यस्थायै नमः २०२ कदम्बफलभोजिन्यै नमः
२०३ कदम्बकाननान्तस्थायै नमः २०४ कदम्बाचलवासिन्यै नमः २०५
कक्षपायै नमः २०६ कक्षपाराध्यायै नमः २०७ कच्छपासन
स्थितायै नमः २०८ कर्णपूरायै नमः २०९ कर्णनासायै नमः २१०
कर्णाढ्यायै नमः २११ कालभैरव्यै नमः २१२ कलहप्रीतायै नमः
२१३ कलहदायै नमः २१४ कलहायै नमः २१५ कलहातुरायै नमः २१६
कर्णयक्ष्यै नमः २१७ कथिन्यै नमः २१८ कर्णसुन्दर्यै नमः २१९
कर्णपिशाचिन्यै नमः २२० कर्णमञ्जर्यै नमः २२१ कपिकक्षदायै
नमः २२२ कविकक्षविरूपाढ्यायै नमः २२३ कविकक्षस्वरूपिण्यै
नमः २२४ कस्तूरीमृगसंस्थानायै नमः २२५ कस्तूरीमृगरूपिण्यै
नमः २२६ कस्तूरीमृगसन्तोषायै नमः २२७ कस्तूरीमृगमध्यगायै
नमः २२८ कस्तूरीरसनीलाङ्ग्यै नमः २२९ कस्तूरीगन्धतोषितायै
नमः २३० कस्तूरीपूजकप्राणायै नमः २३१ कस्तूरीपूजकप्रियायै
नमः २३२ कस्तूरीप्रेमसन्तुष्टायै नमः २३३ कस्तूरीप्राणधारिण्यै
नमः २३४ कस्तूरीपूजकानन्दायै नमः २३५ कस्तूरीगन्धरूपिण्यै
नमः २३६ कस्तूरीमालिकारूपायै नमः २३७ कस्तूरीभोजनप्रियायै
नमः २३८ कस्तूरीतिलकानन्दायै नमः २३९ कस्तूरीतिलकप्रियायै नमः २४०
कस्तूरीहोमसन्तुष्टायै नमः २४१ कस्तूरीतर्पणोद्यतायै नमः २४२
कस्तूरीमार्ज्जनोद्युक्तायै नमः २४३ कस्तूरीचक्रपूजितायै नमः २४४
कस्तूरीपुष्पसम्पूज्यायै नमः २४५ कस्तूरीचर्वणोद्यतायै नमः २४६
कस्तूरीगर्ब्भमध्यस्थायै नमः २४७ कस्तूरीवस्त्रधारिण्यै नमः
२४८ कस्तूरिकामोदरतायै नमः २४९ कस्तूरीवनवासिन्यै नमः २५०
कस्तूरीवनसंरक्षायै नमः २५१ कस्तूरीप्रेमधारिण्यै नमः २५२
कस्तूरीशक्तिनिलयायै नमः २५३ कस्तूरीशक्तिकुण्डगायै नमः २५४
कस्तूरीकुण्डसंस्नातायै नमः २५५ कस्तूरीकुण्डमज्जनायै नमः
२५६ कस्तूरीजीवसन्तुष्टायै नमः २५७ कस्तूरीजीवधारिण्यै नमः २५८
कस्तूरीपरमामोदायै नमः २५९ कस्तूरीजीवनक्षमायै नमः २६०
कस्तूरीजातिभावस्थायै नमः २६१ कस्तूरीगन्धचुम्बनायै नमः २६२
कस्तूरीगन्धसंशोभाविराजितकपालभुवे नमः २६३
कस्तूरीमदनान्तस्थायै नमः २६४ कस्तूरीमदहर्षदायै नमः २६५
कस्तूर्यै नमः २६६ कवितानाढ्यायै नमः २६७
कस्तूरीगृहमध्यगायै नमः २६८ कस्तूरीस्पर्शकप्राणायै नमः
२६९ कस्तूरीनिन्दाकान्तकायै नमः २७० कस्तूर्यामोदरसिकायै नमः
२७१ कस्तूरीक्रीडनोद्यतायै नमः २७२ कस्तूरीदाननिरतायै नमः २७३
कस्तूरीवरदायिन्यै नमः २७४ कस्तूरीस्थापनाशक्तायै नमः २७५
कस्तूरीस्थानरञ्जिन्यै नमः २७६ कस्तूरीकुशलप्राणायै नमः २७७
कस्तूरीस्तुतिवन्दितायै नमः २७८ कस्तूरीवन्दकाराध्यायै नमः २७९
कस्तूरीस्थानवासिन्यै नमः २८० कहरूपायै नमः २८१ कहाढ्यायै
नमः २८२ कहानन्दायै नमः २८३ कहात्मभुवे नमः २८४
कहपूज्यायै नमः २८५ कहेत्याख्यायै नमः २८६ कहहेषायै नमः
२८७ कहात्मिकायै नमः २८८ कहमालायै नमः २८९ कण्ठभूषायै
नमः २९० कहमन्त्रजपोद्यतायै नमः २९१ कहनामस्मृतिपरायै
नमः २९२ कहनामपरायणायै नमः २९३ कहपरायणरतायै नमः
२९४ कहदेव्यै नमः २९५ कहेश्वर्यै नमः २९६ कहहेत्वै नमः २९७
कहान्दायै नमः २९८ कहनादपरायणायै नमः २९९ कहमात्रे
नमः ३०० कहान्तस्थायै नमः ३०१ कहमन्त्रायै नमः ३०२
कहेश्वरायै नमः ३०३ कहगेयायै नमः ३०४ कहाराध्यायै नमः
३०५ कहध्यानपरायणायै नमः ३०६ कहतन्त्रायै नमः ३०७
कहकहायै नमः ३०८ कहचर्यापरायणायै नमः ३०९ कहाचारायै
नमः ३१० कहगत्यै नमः ३११ कहताण्डवकारिण्यै नमः ३१२
कहारण्यायै नमः ३१३ कहगत्यै नमः ३१४ कहशक्तिपरायणायै
नमः ३१५ कहराज्यरतायै नमः ३१६ कर्मसाक्षिण्यै नमः ३१७
कर्मसुन्दर्यै नमः ३१८ कर्मविद्यायै नमः ३१९ कर्मगत्यै नमः ३२०
कर्मतन्त्रपरायणायै नमः ३२१ कर्ममात्रायै नमः ३२२
कर्मगात्रायै नमः ३२३ कर्मधर्मपरायणायै नमः ३२४
कर्मरेखानाशकर्त्र्यै नमः ३२५ कर्मरेखाविनोदिन्यै नमः ३२६
कर्मरेखामोहकर्यै नमः ३२७ कर्मकीर्तिपरायणायै नमः ३२८
कर्मविद्यायै नमः ३२९ कर्मसारायै नमः ३३० कर्माधारायै
नमः ३३१ कर्मभुवे नमः ३३२ कर्मकार्यै नमः ३३३ कर्महार्यै
नमः ३३४ कर्मकौतुकसुन्दर्यै नमः ३३५ कर्मकाल्यै नमः ३३६
कर्मतारायै नमः ३३७ कर्मछिन्नायै नमः ३३८ कर्मदायै नमः
३३९ कर्मचाण्डालिन्यै नमः ३४० कर्मवेदमात्रे नमः ३४१ कर्मभुवे
नमः ३४२ कर्मकाण्डरतानन्तायै नमः ३४३
कर्मकाण्डानुमानितायै नमः ३४४ कर्मकाण्डपरीणाहायै नमः
३४५ कमठ्यै नमः ३४६ कमठाकृत्यै नमः ३४७
कमठाराध्यहृदयायै नमः ३४८ कमठायै नमः ३४९
कण्ठसुन्दर्यै नमः ३५० कमठासनसंसेव्यायै नमः ३५१
कमठ्यै नमः ३५२ कर्मतत्परायै नमः ३५३ करुणाकरकान्तायै
नमः ३५४ करुणाकरवन्दितायै नमः ३५५ कठोरायै नमः ३५६
करमालायै नमः ३५७ कठोरकुचधारिण्यै नमः ३५८ कपर्द्दिन्यै
नमः ३५९ कपटिन्यै नमः ३६० कठिन्यै नमः ३६१ कङ्कभूषणायै
नमः ३६२ करभोर्वै नमः ३६३ कठिनदायै नमः ३६४ करभायै
नमः ३६५ करभालयायै नमः ३६६ कलभाषामय्यै नमः ३६७
कल्पायै नमः ३६८ कल्पनायै नमः ३६९ कल्पदायिन्यै नमः ३७०
कमलस्थायै नमः ३७१ कलामालायै नमः ३७२ कमलास्यायै नमः
३७३ क्वणत्प्रभायै नमः ३७४ कुकुद्मिन्यै नमः ३७५ कष्टवत्यै नमः
३७६ करणीयकथार्च्चितायै नमः ३७७ कचार्च्चितायै नमः ३७८ कचतन्वै
नमः ३७९ कचसुन्दरधारिण्यै नमः ३८० कठोरकुचसंलग्नायै नमः
३८१ कटिसूत्रविराजितायै नमः ३८२ कर्णभक्षप्रियायै नमः ३८३
कन्दायै नमः ३८४ कथायै नमः ३८५ कन्दगत्यै नमः ३८६ कल्यै
नमः ३८७ कलिघ्न्यै नमः ३८८ कलिदूत्यै नमः ३८९
कविनायकपूजितायै नमः ३९० कणकक्षानियन्त्र्यै नमः ३९१
कश्चित्कविवरार्चितायै नमः ३९२ कर्त्र्यै नमः ३९३ कर्तृकाभूषायै
नमः ३९४ करिण्यै नमः ३९५ कर्णशत्रुपायै नमः ३९६ करणेश्यै
नमः ३९७ कर्णपायै नमः ३९८ कलवाचायै नमः ३९९ कलानिध्यै
नमः ४०० कलनायै नमः ४०१ कलनाधारायै नमः ४०२ कारिकायै
नमः ४०३ करकायै नमः ४०४ करायै नमः ४०५ कलगेयायै नमः ४०६
कर्कराश्यै नमः ४०७ कर्कराशिप्रपूजितायै नमः ४०८
कन्याराश्यै नमः ४०९ कन्यकायै नमः ४१०
कन्यकाप्रियभाषिण्यै नमः ४११ कन्यकादानसंतुष्टायै नमः ४१२
कन्यकादानतोषिण्यै नमः ४१३ कन्यादानकरानन्दायै नमः ४१४
कन्यादानग्रहेष्टदायै नमः ४१५ कर्षणायै नमः ४१६
कक्षदहनायै नमः ४१७ कामितायै नमः ४१८ कमलासनायै नमः
४१९ करमालानन्दकर्त्र्यै नमः ४२० करमालाप्रतोषितायै नमः ४२१
करमालाशयानन्दायै नमः ४२२ करमालासमागमायै नमः ४२३
करमालासिद्धिदात्र्यै नमः ४२४ करमालायै नमः ४२५ करप्रियायै
नमः ४२६ करप्रियाकररतायै नमः ४२७ करदानपरायणायै नमः
४२८ कलानन्दायै नमः ४२९ कलिगत्यै नमः ४३० कलिपूज्यायै नमः ४३१
कलिप्रस्वै नमः ४३२ कलनादनिनादस्थायै नमः ४३३
कलनादवरप्रदायै नमः ४३४ कलनादसमाजस्थायै नमः ४३५
कहोलायै नमः ४३६ कहोलदायै नमः ४३७ कहोलगेहमध्यस्थायै
नमः ४३८ कहोलवरदायिन्यै नमः ४३९ कहोलकविताधारायै नमः ४४०
कहोलऋषिमानितायै नमः ४४१ कहोलमानसाराध्यायै नमः ४४२
कहोलवाक्यकारिण्यै नमः ४४३ कर्तृरूपायै नमः ४४४ कर्तृमय्यै
नमः ४४५ कर्तृमात्रे नमः ४४६ कर्तर्यै नमः ४४७ कनीयायै नमः ४४८
कनकाराध्यायै नमः ४४९ कनीनकमय्यै नमः ४५०
कनीयानन्दनिलयायै नमः ४५१ कनकानन्दतोषितायै नमः ४५२
कनीनककरायै नमः ४५३ काष्ठायै नमः ४५४ कथार्णवकर्य्यै
नमः ४५५ कर्य्यै नमः ४५६ करिगम्यायै नमः ४५७ करिगत्यै नमः ४५८
करिध्वजपरायणायै नमः ४५९ करिनाथप्रियायै नमः ४६०
कण्ठायै नमः ४६१ कथानकप्रतोषितायै नमः ४६२ कमनीयायै
नमः ४६३ कमनकायै नमः ४६४ कमनीयविभूषणायै नमः ४६५
कमनीयसमाजस्थायै नमः ४६६ कमनीयव्रतप्रियायै नमः ४६७ कमनीयगुणाराध्यायै नमः
४६८ कपिलायै नमः ४६९ कपिलेश्वर्यै नमः ४७० कपिलाराध्यहृदयायै
नमः ४७१ कपिलाप्रियवादिन्यै नमः ४७२ कहचक्रमन्त्रवर्णायै नमः
४७३ कहचक्रप्रसूनकायै नमः ४७४ क-ए-ईल्ह्रींस्वरूपायै नमः ४७५
क-ए-ईल्ह्रींवरप्रदायै नमः ४७६ क-ए-ईल्ह्रींसिद्धिदात्र्यै नमः ४७७
क-ए-ईल्ह्रींस्वरूपिण्यै नमः ४७८ क-ए-ईल्ह्रींमन्त्रवर्णायै नमः ४७९
क-ए-ईल्ह्रींप्रसूकलायै नमः ४८० कवर्गायै नमः ४८१ कपाटस्थायै
नमः ४८२ कपाटोद्घाटनक्षमायै नमः ४८३ कङ्काल्यै नमः ४८४
कपाल्यै नमः ४८५ कङ्कालप्रियमाषिण्यै नमः ४८६
कङ्कालभैरवाराध्यायै नमः ४८७ कङ्कालमानससंस्थितायै
नमः ४८८ कङ्कालमोहनिरतायै नमः ४८९ कङ्कालमोहदायिन्यै
नमः ४९० कलुषघ्न्यै नमः ४९१ कलुषहायै नमः ४९२
कलुषार्त्तिविनाशिन्यै नमः ४९३ कलिपुष्पायै नमः ४९४ कलादानायै
नमः ४९५ कशिष्वै नमः ४९६ कश्यपार्चितायै नमः ४९७ कश्यपायै
नमः ४९८ कश्यपाराध्यायै नमः ४९९ कलिपूर्णकलेवरायै नमः
५०० कलेवरकर्यै नमः ५०१ कांच्यै नमः ५०२ कवर्गायै नमः ५०३
करालकायै नमः ५०४ करालभैरवाराध्यायै नमः ५०५
करालभैरवेश्वर्यै नमः ५०६ करालायै नमः ५०७ कलनाधारायै
नमः ५०८ कपर्द्दीशवरप्रदायै नमः ५०९ कपर्द्दीशप्रेमलतायै
नमः ५१० कपर्द्दिमालिकायै नमः ५११ कपर्द्दिजपमालाढ्यायै
नमः ५१२ करवीरप्रसूनदायै नमः ५१३ करवीरप्रियप्राणायै नमः
५१४ करवीरप्रपूजितायै नमः ५१५ कर्णिकारसमाकारायै नमः ५१६
कर्णिकारप्रपूजितायै नमः ५१७ करीषाग्निस्थितायै नमः ५१८ कर्षायै
नमः ५१९ कर्षमात्रसुवर्णदायै नमः ५२० कलशायै नमः ५२१
कलशाराध्यायै नमः ५२२ कषायायै नमः ५२३ करिगानदायै
नमः ५२४ कपिलायै नमः ५२५ कलकण्ठ्यै नमः ५२६ कलिकल्पलतायै
नमः ५२७ कल्पलतायै नमः ५२८ कल्पमात्रे नमः ५२९ कल्पकार्यै
नमः ५३० कल्पभुवे नमः ५३१ कर्पूरामोदरुचिरायै नमः ५३२
कर्पूरामोदधारिण्यै नमः ५३३ कर्पूरमालाभरणायै नमः ५३४
कर्पूरवासपूर्त्तिदायै नमः ५३५ कर्पूरमालाजयदायै नमः ५३६
कर्पूरार्णवमध्यगायै नमः ५३७ कर्पूरतर्पणरतायै नमः ५३८
कटकाम्बरधारिण्यै नमः ५३९ कपटेश्वरसम्पूज्यायै नमः ५४०
कपटेश्वररूपिण्यै नमः ५४१ कट्वै नमः ५४२ कपिध्वजाराध्यायै
नमः ५४३ कलापपुष्परूपिण्यै नमः ५४४ कलापपुष्परुचिरायै नमः
५४५ कलापपुष्पपूजितायै नमः ५४६ क्रकचायै नमः ५४७
क्रकचाराध्यायै नमः ५४८ कथंब्रूमायै नमः ५४९ करलतायै
नमः ५५० कथङ्कारविनिर्मुक्तायै नमः ५५१ काल्यै नमः ५५२
कालक्रियायै नमः ५५३ क्रत्वै नमः ५५४ कामिन्यै नमः ५५५
कामिनीपूज्यायै नमः ५५६ कामिनीपुष्पधारिण्यै नमः ५५७
कामिनीपुष्पनिलयायै नमः ५५८ कामिनीपुष्पपूर्णिमायै नमः ५५९
कामिनीपुष्पपूजार्हायै नमः ५६० कामिनीपुष्पभूषणायै नमः
५६१ कामिनीपुष्पतिलकायै नमः ५६२ कामिनीकुण्डचुम्बनायै नमः
५६३ कामिनीयोगसन्तुष्टायै नमः ५६४ कामिनीयोगभोगदायै नमः ५६५
कामिनीकुण्डसम्मग्नायै नमः ५६६ कामिनीकुण्डमध्यगायै नमः
५६७ कामिनीमानसाराध्यायै नमः ५६८ कामिनीमानतोषितायै नमः
५६९ कामिनीमानसञ्चारायै नमः ५७० कालिकायै नमः ५७१
कालकालिकायै नमः ५७२ कामायै नमः ५७३ कामदेव्यै नमः ५७४
कामेश्यै नमः ५७५ कामसम्भवायै नमः ५७६ कामभावायै नमः ५७७ कामरतायै नमः ५७८ कामार्त्तायै
नमः ५७९ काममञ्जर्यै नमः ५८० काममञ्जीररणितायै नमः ५८१
कामदेवप्रियान्तरायै नमः ५८२ कामकाल्यै नमः ५८३ कामकलायै
नमः ५८४ कालिकायै नमः ५८५ कमलार्चितायै नमः ५८६ कादिकायै
नमः ५८७ कमलायै नमः ५८८ काल्यै नमः ५८९
कालानलसमप्रभायै नमः ५९० कल्पान्तदहनायै नमः ५९१
कान्तायै नमः ५९२ कान्तारप्रियावासिन्यै नमः ५९३ कालपूज्यायै
नमः ५९४ कालरतायै नमः ५९५ कालमात्रे नमः ५९६ कालिन्यै नमः
५९७ कालवीरायै नमः ५९८ कालघोरायै नमः ५९९ कालसिद्धायै
नमः ६०० कालदायै नमः ६०१ कालाञ्जनसमाकारायै नमः ६०२
कालञ्जरनिवासिन्यै नमः ६०३ कालऋद्ध्यै नमः ६०४ कालवृद्ध्यै
नमः ६०५ कारागृहविमोचिन्यै नमः ६०६ कादिविद्यायै नमः ६०७
कादिमात्रे नमः ६०८ कादिस्थायै नमः ६०९ कादिसुन्दर्यै नमः ६१०
काश्यै नमः ६११ कांच्यै नमः ६१२ काञ्चीशायै नमः ६१३
काशीशवरदायिन्यै नमः ६१४ क्रींबीजायै नमः ६१५
क्रींबीजाहृदयायै नमः स्मृतायै नमः ६१६ काम्यायै नमः ६१७
काम्यगत्यै नमः ६१८ काम्यसिद्धिदात्र्यै नमः ६१९ कामभुवे नमः
६२० कामाख्यायै नमः ६२१ कालरूपायै नमः ६२२
कामचापविमोचिन्यै नमः ६२३ कामदेवकलारामायै नमः ६२४
कामदेवकलालयायै नमः ६२५ कामरात्र्यै नमः ६२६ कामदात्र्यै
नमः ६२७ कान्ताराचलवासिन्यै नमः ६२८ कालरूपायै ६२९ कालगत्यै
नमः ६३० कामयोगपरायणायै नमः ६३१ कामसम्मर्द्दनरतायै
नमः ६३२ कामगेहविकाशिन्यै नमः ६३३ कालभैरवभार्यायै नमः
६३४ कालभैरवकामिन्यै नमः ६३५ कालभैरवयोगस्थायै नमः ६३६
कालभैरवभोगदायै नमः ६३७ कामधेन्वै नमः ६३८
कामदोग्घ्र्यै नमः ६३९ काममात्रे नमः ६४० कान्तिदायै नमः ६४१
कामुकायै नमः ६४२ कामुकाराध्यायै नमः ६४३
कामुकानन्दवर्द्धिन्यै नमः ६४४ कार्त्तवीर्यायै नमः ६४५
कार्त्तिकेयायै नमः ६४६ कार्त्तिकेयप्रपूजितायै नमः ६४७ कार्यायै
नमः ६४८ कारणदायै नमः ६४९ कार्यकारिण्यै नमः ६५०
कारणान्तरायै नमः ६५१ कान्तिगम्यायै नमः ६५२ कान्तिमय्यै नमः
६५३ कात्यायै नमः ६५४ कात्यायन्यै नमः ६५५ कायै नमः ६५६
कामसारायै नमः ६५७ काश्मीरायै नमः ६५८
काश्मीराचारतत्परायै नमः ६५९ कामरूपाचाररतायै नमः ६६०
कामरूपप्रियंवदायै नमः ६६१ कामरूपाचारसिद्ध्यै नमः ६६२
कामरूपमनोमय्यै नमः ६६३ कार्त्तिक्यै नमः ६६४
कार्त्तिकाराध्यायै नमः ६६५ काञ्चनारप्रसूनभुवे नमः ६६६
काञ्चनारप्रसूनाभायै नमः ६६७ काञ्चनारप्रपूजितायै नमः
६६८ काञ्चरूपायै नमः ६६९ काञ्चभूम्यै नमः ६७०
कांस्यपात्रप्रभोजिन्यै नमः ६७१ कांस्यध्वनिमय्यै नमः ६७२
कामसुन्दर्यै नमः ६७३ कामचुम्बनायै नमः ६७४
काशपुष्पप्रतीकाशै नमः ६७५ कामद्रुमसमागमायै नमः ६७६
कामपुष्पायै नमः ६७७ कामभूम्यै नमः ६७८ कामपूज्यायै
नमः ६७९ कामदायै नमः ६८० कामदेहायै नमः ६८१ कामगेहायै
नमः ६८२ कामबीजपरायणायै नमः ६८३ कामध्वजसमारूढायै
नमः ६८४ कामध्वजसमास्थितायै नमः ६८५ काश्यप्यै नमः ६८६
काश्यपाराध्यायै नमः ६८७ काश्यपानन्ददायिन्यै नमः ६८८
कालिन्दीजलसंकाशायै नमः ६८९ कालिन्दीजलपूजितायै नमः ६९०
कादेवपूजानिरतायै नमः ६९१ कादेवपरमार्थदायै नमः ६९२
कार्मणायै नमः ६९३ कार्मणाकारायै नमः ६९४
कामकार्मणकारिण्यै नमः ६९५ कार्मणत्रोटनकर्यै नमः ६९६
काकिन्यै नमः ६९७ कारणाह्वयायै नमः ६९८ काव्यामृतायै नमः
६९९ कालिङ्गायै नमः ७०० कालिङ्गमर्द्दनोद्यतायै नमः ७०१
कालागुरुविभूषाढ्यायै नमः ७०२ कालागुरुविभूतिदायै नमः ७०३
कालागुरुसुगन्धायै नमः ७०४ कालागुरुप्रतर्पणायै नमः ७०५
कावेरीनीरसम्प्रीतायै नमः ७०६ कावेरीतीरवासिन्यै नमः ७०७
कालचक्रभ्रमाकारायै नमः ७०८ कालचक्रनिवासिन्यै नमः ७०९
काननायै नमः ७१० काननाधारायै नमः ७११ कार्व्यै नमः ७१२
कारुणिकामय्यै नमः ७१३ काम्पिल्यवासिन्यै नमः ७१४ काष्ठायै
नमः ७१५ कामपत्न्यै नमः ७१६ कानभुवे नमः ७१७
कादम्बरीपानरतायै नमः ७१८ कादम्बर्यै नमः ७१९ कलायै नमः
७२० कामवन्द्यायै नमः ७२१ कामेश्यै नमः ७२२
कामराजप्रपूजितायै नमः ७२३ कामराजेश्वरीविद्यायै नमः ७२४
कामकौतुकसुन्दर्यै नमः ७२५ काम्बोजजायै नमः ७२६ काञ्चिनदायै
नमः ७२७ कांस्यकाञ्चनकारिण्यै नमः ७२८
काञ्चनाद्रिसमाकारायै नमः ७२९ काञ्चनाद्रिप्रदायै नमः ७३०
कामकीर्त्यै नमः ७३१ कामकेश्यै नमः ७३२ कारिकायै नमः ७३३
कान्ताराश्रयायै नमः ७३४ कामभेद्यै नमः ७३५ कामार्त्तिनाशिन्यै
नमः ७३६ कामभूमिकायै नमः ७३७ कालनिर्णाशिन्यै नमः ७३८
काव्यवनितायै नमः ७३९ कामरूपिण्यै नमः ७४०
कायस्थाकामसन्दीप्त्यै नमः ७४१ काव्यदायै नमः ७४२ कालसुन्दर्यै
नमः ७४३ कामेश्यै नमः ७४४ कारणवरायै नमः ७४५
कामेशीपूजनोद्यतायै नमः ७४६ काञ्चीनूपुरभूषाढ्याअयै
नमः ७४७ कुङ्कुमाभरणान्वितायै नमः ७४८ कालचक्रायै नमः ७४९
कालगत्यै नमः ७५० कालचक्रमनोभवायै नमः ७५१
कुन्दमध्यायै नमः ७५२ कुन्दपुष्पायै नमः ७५३
कुन्दपुष्पप्रियायै नमः ७५४ कुजायै नमः ७५५ कुजमात्रे नमः ७५६
कुजाराध्यायै नमः ७५७ कुठारवरधारिण्यै नमः ७५८
कुञ्जरस्थायै नमः ७५९ कुशरतायै नमः ७६० कुशेशयविलोचनायै
नमः ७६१ कुनठ्यै नमः ७६२ कुरर्यै नमः ७६३ क्रुद्धायै नमः ७६४
कुरङ्ग्यै नमः ७६५ कुटजाश्रयायै नमः ७६६ कुम्भीनसविभूषायै
नमः ७६७ कुम्भीनसवधोद्यतायै नमः ७६८ कुम्भकणमनोल्लासायै
नमः ७६९ कुलचूडामण्यै नमः ७७० कुलायै नमः ७७१
कुलालगृहकन्यायै नमः ७७२ कुलचूडामणिप्रियायै नमः ७७३
कुलपूज्यायै नमः ७७४ कुलाराध्यायै नमः ७७५
कुलपूजापरायणायै नमः ७७६ कुलभूषायै नमः ७७७ कुक्ष्यै
नमः ७७८ कुररीगणसेवितायै नमः ७७९ कुलपुष्पायै नमः ७८०
कुलरतायै नमः ७८१ कुलपुष्पपरायणायै नमः ७८२ कुलवस्त्रायै
नमः ७८३ कुलाराध्यायै नमः ७८४ कुलकुण्डसमप्रभायै नमः ७८५
कुलकुण्डसमोल्लासायै नमः ७८६ कुण्डपुष्पपरायणायै नमः ७८७
कुण्डपुष्पप्रसन्नास्यायै नमः ७८८ कुण्डगोलोद्भवात्मिकायै नमः
७८९ कुण्डगोलोद्भवाधारायै नमः ७९० कुण्डगोलमय्यै नमः ७९१
कुह्वै नमः ७९२ कुण्डगोलप्रियप्राणायै नमः ७९३
कुण्डगोलप्रपूजितायै नमः ७९४ कुण्डगोलमनोल्लासायै नमः ७९५
कुण्डगोलबलप्रदायै नमः ७९६ कुण्डदेवरतायै नमः ७९७
क्रुद्धायै नमः ७९८ कुलसिद्धिकरीपरायै नमः ७९९
कुलकुण्डसमाकारायै नमः ८०० कुलकुण्डसमानभुवे नमः ८०१
कुण्डसिद्ध्यै नमः ८०२ कुण्डऋद्ध्यै नमः ८०३
कुमारीपूजनोद्यतायै नमः ८०४ कुमारीपूजकप्राणायै नमः ८०५
कुमारीपूजकालयायै नमः ८०६ कुमार्यै नमः ८०७ कामसन्तुष्टायै
नमः ८०८ कुमारीपूजनोत्सुकायै नमः ८०९ कुमारीव्रतसन्तुष्टायै नमः ८१० कुमारीरूपधारिण्यै नमः
८११ कुमारीभोजनप्रीतायै नमः ८१२ कुमार्यै नमः ८१३ कुमारदायै
नमः ८१४ कुमारमात्रे नमः ८१५ कुलदायै नमः ८१६ कुलयोन्यै
नमः ८१७ कुलेश्वर्यै नमः ८१८ कुललिङ्गायै नमः ८१९ कुलानन्दायै
नमः ८२० कुलरम्यायै नमः ८२१ कुतर्कधृषे नमः ८२२ कुन्त्यै नमः
८२३ कुलकान्तायै नमः ८२४ कुलमार्गपरायणायै नमः ८२५ कुल्लायै
नमः ८२६ कुरुकुल्लायै नमः ८२७ कुल्लुकायै नमः ८२८ कुलकामदायै
नमः ८२९ कुलिशाङ्ग्यै नमः ८३० कुब्जिरिकायै नमः ८३१
कुब्जिकानन्दवर्द्विन्यै नमः ८३२ कुलीनायै नमः ८३३ कुञ्जरगत्यै
नमः ८३४ कुञ्जरेश्वरगामिन्यै नमः ८३५ कुलपाल्यै नमः ८३६
कुलवत्यै नमः ८३७ कुलदीपिकायै नमः ८३८ कुलयोगेश्वर्यै नमः ८३९
कुण्डायै नमः ८४० कुङ्कुमारुणविग्रहायै नमः ८४१
कुङ्कुमानन्दसन्तोषायै नमः ८४२ कुङ्कुमार्णववासिन्यै नमः ८४३
कुसुमायै नमः ८४४ कुसुमप्रीतायै नमः ८४५ कुलभुवे नमः ८४६
कुलसुन्दय्यै नमः ८४७ कुमुद्वत्यै नमः ८४८ कुमुदिन्यै नमः ८४९
कुशलायै नमः ८५० कुलटालयायै नमः ८५१ कुलटालयमध्यस्थायै
नमः ८५२ कुलटासङ्गतोषितायै नमः ८५३ कुलटाभुवनोद्युक्तायै
नमः ८५४ कुशावर्त्तायै नमः ८५५ कुलावर्णवायै नमः ८५६
कुलार्णवाचाररतायै नमः ८५७ कुण्डल्यै नमः ८५८ कुण्डलकृत्यै
नमः ८५९ कुमत्यै नमः ८६० कुलश्रेष्ठायै नमः ८६१
कुलचक्रपरायणायै नमः ८६२ कूटस्थायै नमः ८६३ कूटदृष्ट्यै
नमः ८६४ कुन्तलायै नमः ८६५ कुन्तलाकृत्यै नमः ८६६
कुशलाकृतिरूपायै नमः ८६७ कूर्चबीजधरायै नमः ८६८ क्वै नमः
८६९ कुंकुंकुंकुंशब्दरतायै नमः ८७०
क्रुंक्रुंक्रुंक्रुंपरायणायै नमः ८७१ कुंकुंकुंशब्दनिलयायै नमः ८७२ कुक्कुरालयवासिन्यै नमः
८७३ कुक्कुरासङ्गसंयुक्तायै नमः ८७४ कुक्कुरानन्तविग्रहायै नमः
८७५ कूर्चारम्भायै नमः ८७६ कूर्चबीजायै नमः ८७७
कूर्चजापपरायणायै नमः ८७८ कुलिन्यै नमः ८७९ कुलसंस्थानायै
नमः ८८० कूर्च्चकण्ठपरागत्यै नमः ८८१
कूर्च्चवीणाभालदेशायै नमः ८८२ कूर्च्चमस्तकभूषितायै नमः
८८३ कुलवृक्षगतायै नमः ८८४ कूर्मायै नमः ८८५
कूर्माचलनिवासिन्यै नमः ८८६ कुलबिन्द्वै नमः ८८७ कुलशिवायै
नमः ८८८ कुलशक्तिपरायणायै नमः ८८९ कुलबिन्दुमणिप्रख्यायै
नमः ८९० कुङ्कुमद्रुमवासिन्यै नमः ८९१ कुचमर्द्दनसन्तुष्टायै
नमः ८९२ कुचजापपरायणायै नमः ८९३ कुचस्पर्शनसन्तुष्टायै
नमः ८९४ कुचालिङ्गनहर्षदायै नमः ८९५ कुगतिघ्न्यै नमः ८९६
कुबेरार्चायै नमः ८९७ कुचभुवे नमः ८९८ कुलनायिकायै नमः ८९९
कुगायनायै नमः ९०० कुचधरायै नमः ९०१ कुमात्रे नमः ९०२
कुन्ददन्तिन्यै नमः ९०३ कुगेयायै नमः ९०४ कुहराभासायै नमः
९०५ कुगेयाकुघ्नदारिकायै नमः ९०६ कीर्त्यै नमः ९०७ किरातिन्यै
नमः ९०८ क्लिन्नायै नमः ९०९ किन्नरायै नमः ९१० किन्नर्यै नमः ९११
क्रियायै नमः ९१२ क्रीङ्कारायै नमः ९१३ क्रींजपासक्तायै नमः
९१४ क्रींहूंस्त्रींमन्त्ररूपिण्यै नमः ९१५ किर्मीरितदृशापाङ्ग्यै
नमः ९१६ किशोर्यै नमः ९१७ किरीटिन्यै नमः ९१८ कीटभाषायै नमः
९१९ कीटयोन्यै नमः ९२० कीटमात्रे नमः ९२१ कीटदायै नमः ९२२
किंशुकायै नमः ९२३ कीरमाषायै नमः ९२४ क्रियासारायै नमः
९२५ क्रियावत्यै नमः ९२६ कींकींशब्दपरायै नमः ९२७ क्लीं क्लीं
क्लूंक्लैंक्ल्ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः ९२८ कां कीं कूं कैं
स्वरूपायै नमः ९२९ कःफट्मन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ९३०
केतकीभूषणानन्दायै नमः ९३१ केतकीभरणान्वितायै नमः ९३२ कैकदायै नमः ९३३ केशिन्यै
नमः ९३४ केशीसूदनतत्परायै नमः ९३५ केशरूपायै नमः ९३६
केशमुक्तायै नमः ९३७ कैकेय्यै नमः ९३८ कौशिक्यै नमः ९३९
कैरवायै नमः ९४० कैरवाह्लादायै नमः ९४१ केशरायै नमः ९४२
केतुरूपिण्यै नमः ९४३ केशवाराध्यहृदयायै नमः ९४४
केशवासक्तमानसायै नमः ९४५ क्लैव्यविनाशिन्यै नमः ९४६
क्लैंचक्लैंबीजजपतोषितायै नमः ९४७ कौसल्यायै नमः ९४८
कोशलाक्ष्यै नमः ९४९ कोशायै नमः ९५० कोमलायै नमः ९५१
कोलापुरनिवासायै नमः ९५२ कोलासुरविनाशिन्यै नमः ९५३
कोटिरूपायै नमः ९५४ कोटिरतायै नमः ९५५ क्रोधिन्यै नमः ९५६
क्रोधरूपिण्यै नमः ९५७ केकायै नमः ९५८ कोकिलायै नमः ९५९ कोट्यै
नमः ९६० कोटिमन्त्रपरायणायै नमः ९६१ कोट्यनन्तमन्त्रयुतायै
नमः ९६२ कैरूपायै नमः ९६३ केरलाश्रयायै नमः ९६४
केरलाचारनिपुणायै नमः ९६५ केरलेन्द्रगृहेस्थितायै नमः ९६६
केदाराश्रमसंस्थायै नमः ९६७ केदारेश्वरपूजितायै नमः ९६८
क्रोधरूपायै नमः ९६९ क्रोधपदायै नमः ९७० क्रोधमात्रे नमः
९७१ कौशिक्यै नमः ९७२ कोदण्डधारिण्यै नमः ९७३ क्रौंचायै
नमः ९७४ कौशल्यायै नमः ९७५ कौलमार्गगायै नमः ९७६ कौलिन्यै
नमः ९७७ कौलिकाराध्यायै नमः ९७८ कौलिकागारवासिन्यै नमः ९७९
कौतुक्यै नमः ९८० कौमुद्यै नमः ९८१ कौलायै नमः ९८२ कौमार्यै
नमः ९८३ कौरवार्चितायै नमः ९८४ कौण्डिन्यायै नमः ९८५ कौशिक्यै
नमः ९८६ क्रोधज्वालाभासुररूपिण्यै नमः ९८७
कोटिकालानलज्वालायै नमः ९८८ कोटिमार्तण्डविग्रहायै नमः ९८९
कृत्तिकायै नमः ९९० कृष्णवर्णायै नमः ९९१ कृष्णायै नमः ९९२ कृत्यायै नमः ९९३ क्रियातुरायै नमः ९९४ कुशाङ्ग्यै नमः ९९५
कृतकृत्यायै नमः ९९६ क्रःफट्स्वाहास्वरूपिण्यै नमः ९९७
क्रौंक्रौंहूंफट्मन्त्रवर्णायै नमः ९९८ क्रीं
ह्रींहूंफट्नमस्स्वधायै नमः ९९९
क्रींक्रींह्रींह्रींतथाह्रूंह्रूंफट्स्वाहामन्त्ररूपिण्यै नमः १००० |
॥ इतिश्रीसर्वसाम्राज्यमेधाचतुर्थ्यन्तनामसहस्रकं सम्पूर्णं॥