तिल होम मन्त्रा:

ॐ तिलाः कृष्णास्तिलाः श्वेतास्तिलाः सौम्या वशानुगाः  ।  तिलाः पुनन्तु मे पापं यत्किञ्चिद्दुरितं मयि स्वाहा  ।।

ॐ  यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम्  ।  दुःस्वप्नं दुर्जनस्पर्शं तिलाः शान्तिं कुर्वन्तु स्वाहा  ।।

ॐ चौरस्यान्नं नवश्राद्धं ब्रह्महा गुरुतल्पगः  ।  गोस्तेयं सुरापानं भ्रूणहत्यां तिलाः शमयन्तु स्वाहा  ।।

ॐ गणान्नं गणिकान्नं कुष्टान्नं पतितान्नं भुक्त्वा वृषलीभोजनम्  ।  श्रद्धा प्रजा च मेधा च तिलाः शान्तिं कुर्वन्तु स्वाहा  ।।
 
ॐ  श्रीश्च पुष्टिश्चानृण्यं ब्रह्मण्यं बहुपुत्रिणम्  ।  श्रद्धा प्रजा च मेधा च तिलाः शान्तिं कुर्वन्तु स्वाहा  ॥

Animesh’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s