॥ स्थितिकाली ॥ 


​ब्रह्माविष्णुश्चरुद्रश्चईश्वरश्चसदाशिव: । एतेषां चतु:पादस्था भुवनेशी विराजते ॥ तस्य नाभिकमले तु महाकालेन लालिता । आद्या चित्परा काली पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी ॥ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s