॥ महाकालभैरव ॥

Sharing a rare image of mahAkAla-Bhairava ( bhairava of goddess kAlI )

महाकालं यजेद् देव्या दक्षिणे धूम्रवर्णकम् । विभ्रतं दण्डखटवाँगौ दंष्ट्रा भीममुखं शिवम् ॥ व्याघ्रचर्मावृत्तकटिं तुन्दिलं रक्तवाससम् ॥ त्रिनेत्रमूर्ध्वकेशञ्च मुण्डमालाविभूषितम् । जटाभीषणसच्चन्द्रमखण्डतेजोज्ज्वालान्निव ॥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s