॥ तारानमस्कारैकविंशतिस्तोत्रम् ॥

नमस्तारे तुरे वीरे क्षणद्युतिनिभेक्षणे। त्रैलोक्यनाथवक्त्राब्जविकसत्कमलोद्भवे॥ १॥ नमः शतशरच्चन्द्रसंपूर्णेव वरानने। तारासहस्रकिरणैः प्रहसत्किरणोज्ज्वले॥ २॥ नमः कनकनीलाब्ज-पाणिपद्मविभूषिते। दानवीर्यतपःक्षान्तितितिक्षाध्यानगोचरे॥ ३॥ नमस्तथागतोष्णीषविजयानन्तचारिणि। शेषपारमिताप्राप्तजिनपुत्रनिषेविते॥ ४॥ नमस्तुतारहुंकारपूरिताशादिगन्तरे। सप्तलोकक्रमाक्रान्ते अशेषकरुणेकक्षणे॥ ५॥ नमः शक्रानलब्रह्ममरुद्विश्वेश्वरार्चिते। भूतवेतालगन्धर्वगणयक्षपुरस्कृते॥ ६॥ नमः स्त्रदिति फट्कार परयन्त्रप्रमर्दिनि। प्रत्यालीढपदन्यासे शिखिज्वालाकुलोज्ज्वले॥ ७॥ नमस्तुरे महाघोरे मालवीरविनाशिनि। भृकुटीकृतवक्त्राब्जसर्वशत्रुनिषूदिनी॥ ८॥ नमः स्त्रीरत्नमुद्राङ्कहृदयाङ्गुलिभूषिते। भूषिताशेषदिक्‍चक्रनिकरस्वकराकुले॥ ९॥ नमः प्रमुदिताशेषमुक्ताक्षीरप्रसारिणि। हसत्प्रहसतुत्तारे मारलोलवशङ्करि॥ १०॥ नमः समन्तभूपालपतलाकर्षणक्षणे। चरभृकुटिहूंकारसर्वापदविमोचनी॥ ११॥ नमः श्रीखण्डखण्डेन्दुसुमुक्ताभरणोज्ज्वले। अमिताभजिताभारभासुरे किरणोद्ध्रुवेद्धुरे॥ १२॥ नमः कल्पान्तहुतभुगज्वालामालान्तरे स्थिते। आलीढमुद्रिताबद्धरिपुचक्रविनाशिनी॥ १३॥ नमः करतलाघातचरणाहतभूतले। भृकुटीकृतहुँकारसप्तपातालभेदिनी॥ १४॥ नमः शिवे शुभे शान्ते शान्तनिर्वाणगोचरे। स्वाहाप्रणवसंयुक्ते महापातकनाशनी॥ १५॥ नमः प्रमुदिताबद्धरिगात्रप्रभेदिनि। दशाक्षरपदन्यासे विद्याहुंकारदीपिते॥ १६॥ नमस्तारेतुरे पादघातहुंकारवीजिते। मेरुमण्डलकैलाशभुवनत्रयचारिणी॥ १७॥ नमः सुरेशराकारहरिणाङ्ककरेस्थिते। हरिद्विरुक्तफट्कारे अशेषविषनाशिनी॥ १८॥ नमः सुरासुरगणयक्षकिन्नरसेविते। अबुद्धमुदिताभोगकरी दुःस्वप्ननाशिनी॥ १९॥ नमश्चन्द्रार्कसम्पूर्णनयनद्युतिभास्वरे। ताराद्विरुक्ततुत्तारे विषमज्वरनाशिनि॥ २०॥ नमः स्त्रीतत्वविन्यासे शिवशक्तिसमन्विते। ग्रहवेतालयक्षोष्मनाशिनि प्रवरे तुरे॥ २१॥ मन्त्रमूलमिदं स्तोत्रं नमस्कारैकविंशतिः। यः पठेत् प्रयतःधीमान् देव्याभक्तिसमन्वितः॥२२॥ सायं वा प्रातरुत्थाय स्मरेत् सर्वाभयप्रदम्। सर्वपापप्रशमनं सर्वदुर्गतिनाशनम्॥ २३॥ अभिषिक्तो भवेत् तूर्णं सप्तभिर्जिनकोटिभिः। मासमात्रेण चैवासौ सुखं बौद्धपदं व्रजेत्॥ २४॥ विषं तस्य महाघोरं स्थावरं चाथ जङ्गमम्। स्मरणान्न पदं याति खादितं पितमेव वा॥ २५॥ ग्रहजालविषार्तानां परस्त्रीविषनाशनम्। अन्येषां चैव सत्त्वानां द्विसप्तमभिवर्तितम्॥ २६॥ पुत्रकामो लभेत् पुत्रं घनकामो लभेद्धनम्। सर्वकामानवाप्नोति न विघ्नैः प्रतिहन्यते॥ २७॥ ॥ श्रीसम्यक्संबुद्धवैरोचनभाषितं भगवत्यार्यतारादेव्या नमस्कारैकविंशतिनामाष्टोत्तरशतकं बुद्धभाषितं पा……०००