कामाख्या वरदायिनी ….

योनिरूपा महाविद्या कामाख्या वरदायिनी । वरदाऽऽनन्ददा नित्या महाविभववर्द्धिनी ॥१॥ सर्वेषा जननी सापि सर्वेषां तारिणी मता । रमणी चैव सर्वेषां स्थूला सूक्ष्मा सदाशुभा ॥२॥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s