॥ शक्तिभैरवीध्यानम्॥

सद्यस्सङ्गरसङ्गतासुरशिरश्श्रेणीभिरास्त्रोल्ब्णैःराबध्यस्त्रजमुत्तरीयमनया संविभ्रतिं सादरम् । दोर्भि: खेटकपालपन्नगमहाघण्टाशुभङ्कारिका खट्वाङ्गत्रिशिखानसिञ्च दधतीं वन्दे महाभैरवीम् ॥१॥

अञ्जनाचलनिभात्रिलोचनासेन्दुखण्डविलसत्कपर्दिका
रक्तपट्टपरिपरिधायिनी चतुश्चारुदंष्ट्रपरिशोभितानना।
हारनूपुरमहार्हकुण्डलाद्युज्वला घृसृणरञ्जितस्तना
प्रेतरुढगुणसत्कापालिनि खडगचर्मभृदिहास्तु भैरवी ॥२॥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s