॥ शाबरगरुडदशनामावलिः॥

ॐ श्रीगरुडाय नमः॥१॥
ॐ वेदगरुडाय नमः॥२॥
ॐ वीरगरुडाय नमः॥३॥
ॐ श्रीकृष्णगरुडाय नमः॥४॥
ॐ मन्त्रगरुडाय नमः॥५॥
ॐ यन्त्रगरुडाय नमः॥६॥
ॐ सिद्धगरुडाय नमः॥७॥
ॐ श्रीनाथगरुडाय नमः॥८॥
ॐ अघोरगरुडाय नमः॥९॥
ॐ शाबरगरुडाय नमः॥१०॥