॥ ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய பூஜாகல்பஃ ॥

image

ஆதௌ விக்நேஶ்வர பூஜாஂ க௃த்வா வஂதயேத ।
ஶ்ரீ தேவஸேநாதிபதே வல்லீஹ௃த் கஞ்ஜமந்திரா । யாவத்பூஜாஂ கரிஷ்யேऽஹஂ ப்ரஸந்நோபவ மே ப்ரபோ ॥

ஏவஂ ஸம்ப்ரார்த்ய ஆஸநஂ பரிகல்ப்ய ।

ஆசம்ய ॥ௐ அச்யுதாய நமஃ । ௐ அநந்தாய நமஃ ।
ௐ கோவிந்தாய நமஃ ॥

விக்நேஶ்வர த்யாநம் ॥
ப்ராணாயாம்ய ॥

ௐ விஷ்ணோர்…..ஶுபே ஶோபநே
முஹூர்தே ஆதி ஶுபதிதௌ பர்யந்தே (அமுக கோத்ரோத்பவஸ்ய) அமுக நக்ஷத்ரே அமுக ராஶௌ ஜாதஸ்ய அமுக நாம ஶர்மணஃ நாம்ந்யா
ஸஹதர்மபத்நீ புத்ர பௌத்ரஸ்ய )(அஸ்ய யஜமாநஸ்ய ) மம ஸகுடும்பஸ்ய க்ஷேம ஸ்தைர்ய வீர்ய விஜயாயுராரோக்ய
ஐஶ்வர்யாணாஂ அபிவ௃த்த்யர்தஂ  ஜ்ஞாநவைராக்யஸித்த்யர்தஂ, ஸத்ஸந்தாந ஸம௃த்த்யர்தஂ ஸர்வாபீஷ்ட ஸித்த்யர்தஂ
வல்லீதேவஸேநாஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ப்ரஸாதேந ஸகல சிந்தித
மநோரதாவாப்த்யர்தஂ யதா ஶக்த்யா யதா மிலிதோபசார த்ரவ்யைஃ
புராணோக்த மந்த்ரைஶ்ச த்யாநாவாஹநாதி ஷோடஶோபசாரைஃ
வல்லீதேவஸேநாஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்யபூஜாஂ  கரிஷ்யே ॥
ததங்கஂ
கலஶ-ஶங்க-ஆத்ம-பீட பூஜாஂ ச கரிஷ்யே ॥

(ஏவஂ கலஶாதி பூஜாஂ க௃த்வா)

அபவித்ரோ பவித்ரோ வா ஸர்வ அவஸ்தாங்கதோபி வா ।
யஃ ஸ்மரேத்புண்டரீகாக்ஷஂ ஸஃ பாஹ்யாப்யஂதரஃ ஶுசிஃ ॥

ஏவஂ பூஜாத்ரவ்யாணி ஆத்மாநஂச ப்ரோக்ஷ்யாஃ ।

॥ அத த்யாநஂ ॥

ஸுப்ரஹ்மண்யமஜஂ ஶாந்தஂ குமாரஂ கருணாலயஂ ।
கிரீடஹாரகேயூர மணிகுண்டல மண்டிதம் ॥௧॥
ஷண்முகஂ யுகஷட்பாஹுஂ ஶூலாத்யாயுததாரிணஂ ।
ஸ்மிதவக்த்ரஂ ப்ரஸந்நாபஂ ஸ்தூயமாநஂ ஸதா புதைஃ ॥௨॥
வல்லீ தேவீ ப்ராணநாதஂ வாஞ்சிதார்த ப்ரதாயகஂ । ஸிஂஹாஸநே ஸுகாஸீநஂ ஸூர்யகோடி ஸமப்ரபம் ॥௩॥

ஏவஂ த்யாயேத்ஸதா பக்த்யாஸ்வாந்தஃ கரணநிர்மலஃ ।।

அஸ்மிந் பிம்பே வா சித்ரபடே வா கலஶே
வா ம௃த்திக பிம்பே ஸாங்கஂ ஸாயுதஂ ஸபரிவாரஂ
ஸவாஹநஂ ஸர்வஶக்தியுதஂ வல்லீதேவஸேநாஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்யஂ
த்யாயாமி ॥

॥ஆவாஹநம் ॥

ஆவாஹயாமி தேவத்வாஂ ஆஶ்ரிதார்த ப்ரதாயிநஂ । ஆம்நாய வேத்யவிபவஂ ஆதிமத்த்யாந்த வர்ஜிதஂ ॥
அஸ்மிந் பிம்பே வா சித்ரபடே வா கலஶே
வா ம௃த்திக பிம்பே ஸாங்கஂ ஸாயுதஂ ஸபரிவாரஂ
ஸவாஹநஂ ஸர்வஶக்தியுதஂ வல்லீதேவஸேநாஸமேத ஶ்ரீ
ஸுப்ரஹ்மண்யமாவாஹயாமி ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்டா க௃த்வா ॥

॥ஆஸநஂ ॥

ரத்நஸிஂஹாஸநஂ சாருரத்நஸாநுதநு:ஸுத ।
ததாமி தேவஸேநேஶ தயாகர க௃ஹாணமே ॥

வல்லீதேவஸேநாஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ
ரத்நஸிஂஹாஸநஂ ஸமர்பயாமி ॥

॥பாத்யஂ ॥

பாத்யஂ க௃ஹாண வல்லீஶ பார்வதீ ப்ரியநந்தந ।
பாபஂ பாரய மே ஸர்வஂ புத்ரபௌத்ராந் ப்ரவர்த்தய ॥

வல்லீதேவஸேநாஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ பாத்யஂ ஸமர்பயாமி ॥

॥அர்க்யஂ ॥

அர்க்யஂ க௃ஹாண காங்கேய தேவராஜஸமர்சித ।
ஸபலாந் குரு காமாந் மே ஷாண்மாதுர நமோ நமஃ ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ அர்க்யஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥ஆசமநீயஂ ॥

க௃ஹாணாசமநஂ தேவ குணாஸ்வாமிந் குணாலய ।
குரோரவி குரோ தேவ குருமே குஶலஂ விபோ ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ ஆசமநீயஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥மதுபர்கஂ ॥

மதுபர்கஂ க௃ஹாணேமாஂ மதுஸூதந வந்தித ।
மஹாதேவஸுதாநந்த மஹாபாதக நாஶநஂ ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ மதுபர்கஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥பஞ்சாம௃த ஸ்நாந ॥

பஞ்சாம௃தேந பரம பஞ்சபாதக நாஶந ।
ஸ்நாநஂ குரு ஸதாராத்த்ய ஸுரஸேநாபதேவ்யய ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ பஞ்சாம௃த
ஸ்நாநஂ ஸமர்பயாமி ॥

॥ஸ்நாநஂ ॥

தேவஸிந்து ஸமுத்பூத கங்காதர தநுபவ ।
ஸ்நாநஂ ஸ்வீகுரு ஸர்வேஶ கங்காதி ஸலிலைஃ ஶிவைஃ ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ ஸ்நாநஂ
ஸமர்பயாமி ॥
ஸ்நாநாநந்தரஂ ஆசமநீயஂ ச ஸமர்பயாமி ॥

 ॥வஸ்த்ரஂ ॥
வஸ்த்ரயுக்மஂ ச வல்லீஶ வாரிதாகில பாதக । ஸுவர்ணதந்துபிஃ ஸ்யூதஂ க௃ஹ்யதாஂ குஹ ஷண்முக ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ வஸ்த்ரஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥உபவீதஂ ॥
ரஜதஂ ப்ரஹ்மஸூத்ரஂ ச காஞ்சநஂசோத்தரீயகஂ ।
ததாமி தேவஸேநேஶ க௃ஹாண குணஸாகர ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ உபவீதஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥விபூதி ॥

அக்நிஹோத்ரஸமுத்பூதஂ விரஜாநலஸம்பவஂ ।
க௃ஹாண பஸிதஂ தேவ பூதபாத விநாஶந ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ விபூதிஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥கந்தஂ ॥

கஸ்தூரீ குங்குமோபேதஂ கநஸார ஸமந்விதஂ । க௃ஹாண ருசிரஂ கந்த மந்தகாரிதநூபவ ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ கந்தம் தாரயாமி ॥

॥அக்ஷதா ॥

அக்ஷதாந் தவலாந் ரம்யாந் ஹரித்ராசூர்ணமிஶ்ரிதாந் ।
குமார கருணாஸிந்தோ க௃ஹாண குணபூஷண ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ அக்ஷதாந்
ஸமர்பயாமி ॥

॥நாநாவித புஷ்பாணி ॥

பாரிஜாதாநிநீபஞ்ச பாரிஜாதாநி மாலதீம் । புந்நாகஂ பில்வபத்ரஶ்ச க௃ஹாந க்ரௌஞ்சதாரண ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ நாநாவித
பரிமள புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத அங்கபூஜா ॥

பார்வதீ நந்தநாய நமஃ பாதௌ பூஜயாமி ।
குஹாய நமஃ குல்பௌ பூஜயாமி ।
ஜகந்நாதாய நமஃ ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
உருபலாய நமஃ ஊரு பூஜயாமி ।
க௃த்திகாஸுதாய நமஃ கடிஂ பூஜயாமி ।
குஹாய நமஃ குஹ்யஂ பூஜயாமி ।
குமாராய நமஃ குக்ஷிஂ பூஜயாமி ।
நாராயணீஸுதாய நமஃ நாபிஂ பூஜயாமி ।
விஶாகாய நமஃ வக்ஷஃ பூஜயாமி ।
க௃த்திகாஸூநதாயாய நமஃ ஸ்தநௌ பூஜயாமி । பஹுலாஸுதாய நமஃ பாஹூந் பூஜயாமி ।
ஹரஸூநவே நமஃ ஹஸ்தாந் பூஜயாமி ।
கார்திகேயாய நமஃ கண்டஂ பூஜயாமி ।
ஷண்முகாய நமஃ முகாநி பூஜயாமி ।
ஸுநாஸாய நமஃ நாஸிகாஃ பூஜயாமி ।
தேவநேத்ரே நமஃ நேத்ராணி பூஜயாமி ।
ஹிரண்யகுண்டலாய நமஃ கர்ணாந் பூஜயாமி । ஸர்வபலப்ரதாய நமஃ பாலஂ பூஜயாமி ।
கருணாகராய நமஃ கபோலௌ பூஜயாமி ।
ஶரவணபவாய நமஃ ஶிராஂஸி பூஜயாமி ।
குக்குடத்வஜாய நமஃ கசாந் பூஜயாமி ।
ஸர்வமங்கலப்ரதாய நமஃ ஸர்வாண்யங்காநி பூஜயாமி ॥

அத அஷ்டோத்தரஶதநாமவல்யா வா  ஸஹஸ்ரநாமாவல்யா வா புஷ்பாக்ஷதார்சநஂ க௃த்வா ॥

         ॥தூபஃ ॥
தஶாங்கஂ குக்குலூபேதஂ ஸுகந்தஂச மநோஹரஂ । தூபஂ க௃ஹாண தேவேஶ தூதபாப நமோऽஸ்துதே ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ தூபமாக்ராபயாமி ॥

         ॥தீபஃ ॥
ஸாஜ்யவர்தி த்ரயோபேதஂ தீபஂ பஶ்ய தயாநிதே ।
தேவஸேநாபதே ஸ்கந்த வல்லீநாத வரப்ரத ॥
வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ தீபஂ
தர்ஶயாமி  । தூபதீபாநந்தரஂ ஆசமநீயஂ ஸமர்பயாமி ॥

॥நைவேத்யஂ ॥
ௐ பூர்புவஃஸுவஃ தத்ஸவிதுர்வரேண்யஂ ப்ரஹ்மணே ஸ்வாஹா ।
ஶால்யந்நஂ பாயஸஂ க்ஷீரஂ லட்டுகாந் மோதகாநபி ।
க௃ஹாண க௃பயா தேவ பலாநி ஸுபஹுநிச ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ
மஹாநைவேத்யஂ நிவேதயாமி ॥
மத்யே மத்யே அம௃த பாநீயஂ ஸமர்பயாமி । அம௃தோபிதாந்யமஸி । நைவேத்யாநந்தரஂ ஆசமநீயஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥மஹா பலஂ ॥
இதஂ பலஂ மயாதேவ ஸ்தாபிதஂ புரதஸ்தவ ।
தேந மே ஸபலாவாப்திர்பவேத் ஜந்மநிஜந்மநி ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ மஹாபலஂ ஸமர்பயாமி ॥

॥தாம்பூலஂ ॥

பூகீபலாநிரம்யாணி நாகவல்லீதலாநிச ।
சூர்ணஂச சந்த்ரஸங்காஶஂ க௃ஹாண ஶிகிவாஹந ॥
வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ தாம்பூலஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥கர்பூர நீராஜந தீபஃ ॥

நீராஜநமிதஂ ரம்யஂ நீரஜாஜந ஸஂஸ்துத ।
க௃ஹாண கருணா ஸிந்தோ காமிதார்த ப்ரதாயக ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ கர்பூர
நீராஜந தீபஂ ப்ரதர்ஶயாமி ॥ நீராஜநாநந்தரஂ ஆசமநீயஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥புஷ்பாஞ்ஜலிஃ ॥

புஷ்பாஞ்ஜலிஂ க௃ஹாணேஶ புருஷோத்தம பூஜித ।
மயூரவஹதேவேஶா மநீஷிதபலப்ரத ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ
புஷ்பாஞ்ஜலிஂ ஸமர்பயாமி ॥

॥மந்த்ரபுஷ்பஂ ॥
யோऽபாஂ புஷ்பஂ வேத….பவதி ।
வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ வேதோக்த
மந்த்ரபுஷ்பஂ ஸமர்பயாமி ॥

॥ப்ரதக்ஷிணஂ ॥
ப்ரதக்ஷிணஂ கரோமி த்வாஂ ப்ரக௃ஷ்ட பலதாயிநஂ ।
புருஷோத்தம ஸம்பூஜ்ய புத்ரபௌத்ராந் ப்ரவர்த்த்ய  ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ ப்ரதக்ஷிணஂ
ஸமர்பயாமி ॥

॥நமஸ்காரஃ ॥

நமோ கௌரீதநூஜாய காங்கேயாய நமோ நமஃ । நமோ தேவவரார்ச்யாய வல்லீஶாய நமோ நமஃ ॥
அந்யதா ஶரணஂ நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணஂ மம ।
தஸ்மாத்காருண்யபாவேந ரக்ஷ ரக்ஷ குஹேஶ்வர ॥

வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ நமஸ்காராந்
ஸமர்பயாமி ॥

வித்யாஂ தேஹி யஶோ தேஹி புத்ராந் தேஹி ஸதாயுஷஃ ।
த்வயி பக்திஂ பராஂ தேஹி பரத்ரச பராங்கதிஂ ॥
இதி ப்ரார்தநாமி ॥

॥அர்க்யப்ரதாநஃ ॥

“அத்ய பூர்வோக்த விஶேஷண விஶிஷ்டாயாஂ அஸ்யாஂ ஶுபதிதௌ
வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ப்ரஸாதஸித்த்யர்தஂ,
பூஜாந்தே க்ஷீரார்க்யப்ரதாநஂ உபாயநதாநஂ ச கரிஷ்யே “இதி ஸங்கல்ப்ய ।
ஸுப்ரஹ்மண்ய மஹாபாக கார்திகேய ஸுரேஶ்வர ।
இதமர்க்யஂ ப்ரதாஸ்யாமி ஸுப்ரீதோ பவ ஸர்வதா ॥௧॥
வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ
இதமர்க்யமிதமர்க்யமிதமர்க்யஂ ।
வல்லீஶ பார்வதீபுத்ர வ்ரதஸம்பூர்திஹேதவே ।
இதமர்க்யஂ ப்ரதாஸ்யாமி ப்ரஸீத ஶிகிவாஹந ॥௨॥
வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ
இதமர்க்யமிதமர்க்யமிதமர்க்யஂ ।

ரோஹிணீஶ மஹாபாக ஸோமஸோம விபூஷண ।
இதமர்க்யஂ ப்ரதாஸ்யாமி ஸுப்ரீதோ பவஸர்வதா ॥௩॥
வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ
இதமர்க்யமிதமர்க்யமிதமர்க்யஂ ।

நீலகண்ட மஹாபாக கார்திகேயஸ்ய வாஹந
இதமர்க்யஂ ப்ரதாஸ்யாமி ப்ரஸீத ஶிகிவாஹந ॥௪॥
வல்லீதேவஸேநா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமிநே நமஃ
இதமர்க்யமிதமர்க்யமிதமர்க்யஂ ।

அந்யேந மயா க௃தேந யதாஜ்ஞேந யதாஶக்த்யா யதாமிலிதோபசார
த்ரவ்யைஃ பூஜந,அர்க்யப்ரதாநேந ச பகவாந் ஸர்வாத்மகஃ
வல்லீதேவஸேநாஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்யஃ ஸுப்ரீதஃ ஸுப்ரஸந்நோ வரதோ
பவது ॥

॥உபாயநதாந ஶ்லோகஃ ॥

உபாயநஂ ச விப்ராய ததாமி பலஸஂயுதஂ ।
அநேந ப்ரீயதாஂ தேவஃ ஸதாஶரவநோத்பவ ॥

॥க்ஷம ப்ரார்தநா ॥
யதக்ஷர பதப்ரஷ்டஂ மாத்ரா ஹீநந்து யத்பவேத் ।
தத்ஸர்வஂ க்ஷம்யதாஂ தேவ ஶிவஸூநு நமோऽஸ்துதே ॥
விஸர்க பிந்து மாத்ராணி பத பாதாக்ஷராணி ச ।
ந்யூநாநிசாதிரிக்தாநி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம ॥
யஸ்ய ஸ்ம௃த்யா ச நாமோக்த்யா தபஃ கார்யாக்ரியாதிஷு ।
ந்யூநஂ ஸம்பூர்ணதாஂ யாதி ஸத்யோ வந்தே தமச்யுதம் ॥
மந்த்ரஹீநஂ க்ரியாஹீநஂ பக்திஹீநஂ ஸுரேஶ்வர ।
யத்பூஜிதஂ மயாதேவ பரிபூர்ணஂ ததஸ்து மே ॥
அபராத ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தேऽஹர்நிஶஂ மயா ।
தாஸோऽயஂ இதி மாஂ மத்வா க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம ॥

॥ஸமர்பணஂ ॥
காயேந வாசா மநஸேந்த்ரியேர்வா, புத்த்யாத்மநா வா ப்ரக்ரிதேஃ ஸ்வபாவாத் ।
கரோமி யத் யத் ஸகலஂ பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥

॥ௐ தத் ஸத் ப்ரஹ்மார்பணமஸ்து ॥

॥ ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய பூஜாகல்பஃ ஸுஸஂபூர்ணம் ॥

Animesh’s Blog