tAntrika bhasma(tilaka) dhAraNa vidhi of guhya-kAli upAsaks

This is the tAntrika bhasma(tilaka) dhAraNa vidhi found in the
parishiShTa of the guhya-kAli khaNDa of mahAkAla saMhita.

The procedure seems to me more specific for the guhyakAli tradition.

Needless to say one should learn these from a teacher or atleast take
permission from one’s teacher before using these for bhasma dhAraNa.

image

tAntrika tilaka dhAraNa mantrasya viniyogaH:

tilakadhAraNa mantrasya kAlAgnirudrasaMvartanAchiketasa R^iShayaH
panktishChandaH, pa~nchamahAbhUtAni devatA phalI (?) bIjaM hUM shaktiH
kroM kIlakaM, mahApAtakasaMbhUtapApanAshe viniyogaH

1)vibhUtyabhimantraNa manuH

oM aiM yaM raM laM vaM agnitattvAya hUM phaT.h vAyutattvAya hUM
phaT.h Ap.htattvAya hUM phaT.h pR^ithvI tattvAya hUM phaT.h shaM ShaM
saM haM kShaM pa~nchamahAbhUtAnyekAdashendriyAni pAvaya 2 asheSha
duritaM shamaya shamaya bhasma tubhyaM hrIM phaT svAha.

2)vibhUtyA shiromArjana mantraH

hauM sadAshivAya namaH, hrIM hlaiM nandinyai namaH, shrIM chetanAyai
namaH, hUM 2 nAdabindu rUpiNyai namaH, khphreM guhyakAlyai namaH

3)bhasmadhAraNa mantraH

oM aiM AM hauM rudra-evAhaM bhUyAsaM vajrakavachamevedaM bhUyAt.h tat
sat phaT namaH svAhA

4)bhasmAlo~N.hna mantraH

oM hrIM phreM prachaNDa-karAliNi svAhA

5)bhasmani jalamishrana mantraH

oM aiM hrIM shrIM ChrIM strIM hUM phreM khphreM ehyehi bhagavati
guhyakAli sAnnidhyamatrAveshaya tvAmahaM dadhe tenAhamAmukto
vajratanurvirajAshca bhUyAsaM AM jUM s.h-hauH phaT.h phaT.h phaT.h
svAhA

6)bhasmadhAraNa mantraH

phreM guhya kAlyai namaH iti lalATe tilakadhAraNaM
hUM karAlyai namaH iti vakShasi
hrIM ghoranAdAyai namaH iti nAbhau
sphroM vikaTadaMShTrAyai namaH iti bAhumUle
klIM ana~NgAkUlAyai namaH iti kaphoNau(kapolau?)
ChrIM kapAlinyai namaH iti maNibandhe
kroM jvAlAmAlinyai namaH iti gale
strIM chAmuNDayai namaH iti pArshve
s.h-hauH bhairavyai namaH iti kaTau
khphreM siddhivikarAlyai namaH iti vyApake

7)chandanasya bhUmiprakShepa-mantraH

oM IM GYAnAya namaH,
oM IM ichChAyai namaH
oM IM kriyAyai namaH
oM IM shaktyai namaH
oM IM kAmAya namaH

8)chandanena tilakadhAraNa mantraH

hrIM klIM hUM sarvajanamohini sarvavasha~Nkari mAM rakSha 2 -phaT.h
svAhA

Better to end with sloka of  Kaulikagama

brahmavIryaM tathA kShetraM saMskArA brahmasambhavAH
brAhmaNAcharaNAdbrahmavidyAbhiH brAhmaNo bhavet |
lakShaNatrayahIno yastantramArgeNa siddhyati
chaturlakShaNahInAnAM mArgAH syuH kaulikadayaH ||

Birth, Samskara, Behavior and Brahma Vidya are the lakshanas for a Brahmana. One who is devoid of these should adopt paths like Kaula etc.

Animesh’s blog