॥ शाबरगरुडदशनामावलिः॥

ॐ श्रीगरुडाय नमः॥१॥
ॐ वेदगरुडाय नमः॥२॥
ॐ वीरगरुडाय नमः॥३॥
ॐ श्रीकृष्णगरुडाय नमः॥४॥
ॐ मन्त्रगरुडाय नमः॥५॥
ॐ यन्त्रगरुडाय नमः॥६॥
ॐ सिद्धगरुडाय नमः॥७॥
ॐ श्रीनाथगरुडाय नमः॥८॥
ॐ अघोरगरुडाय नमः॥९॥
ॐ शाबरगरुडाय नमः॥१०॥

नमो पक्षीराजाय

हरि÷ ॐ सु॑प॒र्णो॑ सि ग॒रुत्माँ॑स्त्रि॒वृत्ते॒ शिरो॑ गाय॒त्रं चक्षु॑र्बृहद्रथन्त॒रे पक्षौ । स्तोम॑ आ॒त्मा छन्दाँ॒स्यङ्गा॑नि॒ यजूँ॑षि॒ नाम॑ । साम॑ ते त॒नूर्वा॑मदे॒व्यं य॑ज्ञाय॒ज्ञियं॒ पुच्छं॒ धिष्ण्याः॑ श॒पाः । सु॑प॒र्णो॑ सि ग॒रुत्मा॒न्दिवं॑ गच्छ॒ स्वः॑ पत ॥