॥ महाकालभैरव ॥

Sharing a rare image of mahAkAla-Bhairava ( bhairava of goddess kAlI )

महाकालं यजेद् देव्या दक्षिणे धूम्रवर्णकम् । विभ्रतं दण्डखटवाँगौ दंष्ट्रा भीममुखं शिवम् ॥ व्याघ्रचर्मावृत्तकटिं तुन्दिलं रक्तवाससम् ॥ त्रिनेत्रमूर्ध्वकेशञ्च मुण्डमालाविभूषितम् । जटाभीषणसच्चन्द्रमखण्डतेजोज्ज्वालान्निव ॥