॥ स्थितिकाली ॥ 


​ब्रह्माविष्णुश्चरुद्रश्चईश्वरश्चसदाशिव: । एतेषां चतु:पादस्था भुवनेशी विराजते ॥ तस्य नाभिकमले तु महाकालेन लालिता । आद्या चित्परा काली पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी ॥